1. 1.
    (bkz: epr paradoksu)
    -1 ... j mistyy