1. 1.
    Hazreti muaviye radiyallahu anhu emiru'l mu'minîn'in ya kendisidir.
    -1 ... sacma sapan konusan adam