1. 1.
    ahlak mahlak dipte, memleketimde ar, namus, utanma kalmamış.
    ... radiolarian