1. 1.
    augmented dickey fuller testi sonucu değişkenlerden birinin birim kök içermesi ile değişkenin durağan olmadığı sonucuna vardığımızda, serinin lineer kombinasyonunun durağan olabileceiği ihtimali göz önüne alınmalıdır, bu çerçevede de eşbütünleşme testi uygulanır,

    yt=a+bxt+ut şeklinde bir regresyon oluşturulur, hata terimi çekilir ve hata terimine birim kök testi uygulanır, daha sonra tablo değerleri ile karşılaştırılıp H0 hipotezi red veya kabul edilir,

    eğer seride eşbütünleşme varsa hata düzeltme modeli uygulanması gerekir.
    1 ... wad ar yu tolking ebat yu