1. 1.
    (bkz: anarko kapitalizm)
    2 ... system error