bugün

güzide şiirleri içinde barındıran divan edebiyatının birbirinden güzel beyitleridir.

''bende mecnun dan füzun aşıklık istidadı var
aşık ı sadık benem mecnun un ancak adı var.
Güllü dîbâ giydin ammâ korkarım âzâr eder,
Nâzenînim sâye-i hâr-ı gül-i dîbâ seni.

Nedim.
ASUDE OLAM DERSEN EGER GELME CIHANE / MEYDANE GELEN KURTULAMAZ SENG-I KAZADAN. *
ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge
ne açar kimse kapım bad-i sebâdan gayrı.
DERDIM NICE BIR SINEDE PINHAN EDERIM BEN / BIR AH ILE BU ALEMI VIRAN EDERIM BEN.
Zapt-ı ah eylemedir âşıka evvel çare.
Ben ise âhsız aram edemem. Âh medet

Nef'i.
"tahir efendi bana kelp demiş
iltifadı bu sözde zahirdir
maliki mezhebim benim zira
itikadımca kelp tahirdir."

adam bildiğin laf sokma ustası.* tabi bu kellesine neden oldu ama olsun.

edit: nef'i bu olay üzerine değil başka bir lafından dolayı boğdurultuldu.
Âşiyan-ı murg-ı dil zülf-i perşànındadır
Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındadır.

(Gönül kuşu yuvası senin dağınık saçlarındadır
Nerede olsam gönlüm senin yanındadır.)
CAK ETMEM SINEMI HER DILBERE ZIRA / SULTANIMA AIT BIR EMANET VAR ICINDE..
niçin sık sık bakarsın böyle mir at-ı mücellaya
meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kafir.
işte bunlar hep edebiyat 10. Sınıf.
Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su,
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su.

fuzuli - su kasidesi.
HOR GORME HARABAT EHLINI / DEFINEYE MALIK VIRANELER VAR..
cihân-ârâ * * cihân içindedür arayı bilmezler
o mahiler * ki deryâ içredür deryâyı bilmezler *

Kafi bana bilmek beni, hiç bilmesin alem
zira büyük afettir, şöhret neme lazım! *

Kadrini seng-i musallada bilip ey baki
Durup el bağlayalar karşına yarın saf saf *

Cihan efsanedir aldanma Baki
Gam u şadi *, hayal ü haba * *

ilim kesbiyle pâye-i rıfat arzu-yı muhal imiş ancak
Aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıl u kal imiş ancak! *

Değildim ben sana mâil *sen ettin aklımı zail
Beni tan * eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı? *

Söyleyenler kendisin bilmez bilenler söylemez
Cuyler*çün vardılar deryaya hamuş * oldular *

Dost bi-perva felek bi-rahm devran bi-sükun
derd çok, hem-derd yok, düşman kavi tali zebun . *

Dehr içinde bir yıkık divar görürsen böyle bil:
bir süleyman mülküdür kim çerh viran eylemiş. *

Yar gelmezse senin payına sen git yarına
Yürümezse n'ola dağ, ey gönül abdal yürür! *

Dünya'ya gelen durmaz dünya ne aceb yerdir
Ukbaya giden gelmez ukba ne aceb yerdir *

Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile
istemem sensiz olan sohbet-i yaranı bile *

Bu cihanda kimse baki kalmadı
Ol gidenler Sonra bunda gelmedi *

Aşkım yazmak istesem noktası bir kitab olur
şevkimi söylesem eger zerresi afıtab * olur *

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi *

Ne dersin rüzgarım böyle mi geçsin güzel hanım
Gözüm canım efendim sevdiğim devletlü sultanım *

O gül endâm bir al şâle bürünsün yürüsün
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün *

Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su
Kim bu denlü tutuşan odlare kılmaz çare su *

Dilde gam var, şimdilik lütf eyle gelme ey sürur *
Olamaz bir hanede mihmân mihmân üstüne *

Yarsız bu cihanda n'eylersin
Gülü yok gülistanda n'eylersin *

Medet medet bu cihanın yıkıldı bir yanı
ecel celalileri aldı mustafa hanı *

Bi-baht * olanın bahtına katresi * düşmez
baran * yerine dürr-ü güher *yağsa semadan *
SEB-I YELDAYI NE BILIR MUNECCIMLE MUVAKKIT / MUBTELAY-I GAMA SOR KIM GECELER KAC SAAT..
en sevdiğim:

Arz-ı hâl etmeğe cânâ seni tenhâ bulamam
Seni tenhâ bulıcak kendimi aslâ bulamam
ulvi
sana kimisi canım kimi cananım deyü söyler
nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir.
kavun değil kelektir, fistan değil yelektir,
eğer tacı ararsan, en adi bir köpektir.
ONLAR KI VERIR LAF ILE DUNYAYA NIZAMAT / BIN TURLU TESEYYUB BULUNUR HANELERINDE.. *
Kalkın ey Felah-ı Vatan
dediler, kalktık; Herkes oturdu
biz ayakta kaldık.

ziya paşa
yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber nedim
bir peri suret görünmüş bir hayal olmuş sana.
Benî candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı...
müheyya oldu meclis sakiya peymaneler dönsün,
bu bezm-i ruh-bahşın şevkine mestaneler dönsün…

baki.
vücudum ney gibi sureh sureh olsa da ah itmen
mahabbetten dem urduk incimek olmaz belalardan.
Etme eşeğünen muhabbet kustürürsün, sülme cam kırığuynan gotün kestürürsün.