bugün

inkilap kanunları olarak da bilinen kanunlardır. üniversitelerde okuyup ne olduğunu bilmeyen cahil kuzucuklar için çok sevdikleri 1961 anayasası'ndan gelsin. 1961 anayasası'nda, devrim kanunlarını koruma kanunu eklenerek, bunların hangi kanunlar olduğu tek tek belirtilmiştir.

--spoiler--
DÖRDÜNCÜ KISIM

ÇEŞiTLi HÜKÜMLER

I. Devrim Kanunlarının Korunması

Madde 153- Bu Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden aşağıda gösterilen Devrim kanunlarının, bu Anayasanın halkoyu ile kabûl edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz:

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu;

2. 25 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka iktisası hakkında Kanun;

--------------------------------------------------------------------------------

(48) ve (49) no'lu dipnotlar Anayasa metninin sonundadır.

3. 30 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve ilgasına dair Kanun;

4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsiyle kabûl edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair medenî nikah esası ile aynı Kanunun 110 uncu maddesi hükmü;

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabûlü hakkında Kanun;

6. 1 Teşrinisâni 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabûl ve Tatbiki hakkında Kanun;

7. 26 Teşrinisâni 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına dair Kanun;

8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine dair Kanun.
--spoiler--
bazı atatürkçü çok bilmişlerin bilmediği kanun. alın olum okuyun diye madde madde yazdım.
attila ilhan la zaman icinde yolculuk dan, bize anlatılmayan Atatürk ile çok güzel bir başlangıç ve bitiriş;
1. bölüm http://www.youtube.com/watch?v=nErhpWW7apg
2. bölüm http://www.youtube.com/watch?v=uOfsgFaS_s0
3. bölüm http://www.youtube.com/watch?v=rs-kbUbCH9U

mustafa kemal; "asileri yola getirmek zorunda kaldık, şimdiye kadar yaptıklarımız ancak ondan sonra kurulabilmiştir ve biliyorsunuz ki büyük fransız devrimi 100 yıl devam etmiştir. 3 yılda esaslı bir devrimin son bulacağını kabul etmek yanlış olur. belki zaman zaman şöyle veya böyle şeyler olacaktır, kanaatimizi değiştirmez, başarı ümitlerimizi egemen kılmak sayesinde zafer bizimdir."

attila ilhan; gazi şunu söylemeye çalışıyor, yani bu cumhuriyeti önlemeye çalışmaya kalkarlarsa 2. kez 3. kez cumhuriyeti getireceksiniz diyor.

mustafa kemal; ortaya çıkarmaya çalıştığınız şey mevcut yasalarla izah edilemezse ne var! devrim yasası var, mevcut yasaların üstündedir. bizi öldürmedikçe ve kafamızdaki cereyanı boğmadıkça başladığımız yenilikçi devrimimiz bir an durmayacaktır ve bizden sonraki dönemlerde de hep böyle olacaktır"

attila ilhan; peki siz, gazi' den sonraki dönemlerde de hep böyle olduğunu söyleyebilir misiniz!
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.