1. 1.
    Para ve din.
    2 ... sahika kocarslanli