1. 1.
  Câm-ı safâ gerekmez dünyâ-yı dûn elinden
  Merdâneler şikârı almaz zebûn elinden

  Gam çekme câm-ı mergi yeksân sunar zamâne
  Ol zehri Cem de çekmiş gerdûn-ı dûn elinden

  Dil safhasına baktım etrafı cümle meşrûh
  Bildim bu nüsha çıkmış bir zû-fünûn elinden

  Kef kef geçer denizler âvâre muztarib-hâl
  Dağlar şikâyet eyler sabr u sükûn elinden

  Ferhâd'a öz vücûdu dağlarca hâil idi
  Yoksa değildi âciz ol Bî-sütûn elinden

  Hâlî değil gönülden her giz o zülf ü şâne
  Kârım katı müşevveş hâl-i derûn elinden

  Ehl-i safâ dilinden bir şi'r dedi Nev'î
  Geh şükr ü geh şikâyet aşk u cünûn elinden *
  1 ... mulayim