1. 1.
  Anamalcı üretim düzeninde üretim araçlarını ellerinde bulunduranlarla çıkarları bunlara bağlı olanların oluşturduğu sınıf.
  Bu sözcük kentlerde "el işi yapmadan yaşayan ve hali vaktı yerinde olan"ları dile getirir.
  genel anlamda emekçi olmayanların tümü burjuvadır.
  5 ... kiraze
 2. 2.
  kapitalizmin ortaya çıkmasıyla ortaya çıkan 2 ana sınıftan biridir. kapitalist üretim sistemine göre işçiler fabrikada üretimi gerçekleştirir, işçilerin artı değeri ile ellerinde sermayeyi bulundururlar. bu sayede işçileri sömürerek dahada zenginleşirler.

  başlangıçta burjuvazi devrimci bir konuma sahipti. feodalizme karşı olan ilerici bir ekonomik sistemi savunuyorlardı. feodalizmin sahip olduğu skolastik düşünceye karşı özgür düşüncenin yayılmasına çabalayan bir sınıftı. üretim ilişkilerini değiştirecek olan bu sınıf zamanla feodalizmi yenerek egemen hale geçmiştir. bu egemenle birlikte kendisi de karşı devrimci, gerici bir sınıf havasına bürünmüştür. kapitalizmde yeni yükselen sınıf işçilerdir. bu nedenle burjuvazi ile işçi sınıfları arasında bir antoganizma(karşıtlık) doğmuştur.

  saf bir sınıf değildir burjuvazi. çeşitli katmanlara sahiptir ve gericilikleri bu katmanlara göre değişir. küçük burjuvazi; elinde sınırlı bir sermaye bulunduran ve yarı işçi havasında bulunan geçici ilerici bir sınıftır. genelde büyük burjuvazi ve orta burjuvazi tarafından ezilirler ve sistem onları giderek yok eder ve işçileştirir.ayrıca öğrenciler de bu sınıf içindedir. orta burjuvazi ise elinde daha büyük bir sermayeyi bulunuduran sınıftır. daha eğitimlidir ve okumuşlardır. kısmen gericilerdir. bazı aydınlar bu sınıf içinde yer alır. bu nedenle kısmen gericidir. asıl gerçek burjuvazi büyük burjuvazidir. ellerinde sermayenin büyük bir kısmını bulundururlar. işçilerin oluşturduğu artı değer sayesinde sermayelerini geliştirirler. egemen sınıflardır. mevcut düzeni korumaya çalışarak, en gerici sınıf içinde bulunurlar.

  günümüzde kapitalizmin devam etmesiyle bu sınıf kendini korumaktadır. bitmemiştir, bitmeycektirde. eğer mevcut sistem yıkılırsa ancak o zaman biter.
  5 -1 ... kisil
 3. 3.
  "burjuvazi, üstünlüğü ele geçirdiği her yerde, bütün feodal ataerkil, romantik ilişkilere son verdi. insanı 'doğal efendiler'ine bağlayan çok çeşitli feodal bağları acımasızca kopardı, ve insan ile insan arasında, çıplak öz-çıkardan, katı 'nakit ödeme'den başka hiçbir bağ bırakmadı. dinsel tutkuların, şövalyece coşkunun, darkafalı duygusallığın en ilahi vecde gelmelerini, bencil hesapların buzlu sularında boğdu. kişisel değeri, değişim değerine indirgedi ve sayısız yok edilemez ayrıcalıklı özgürlüklerin yerine, o tek insafsız özgürlüğü, ticaret özgürlüğünü koydu.

  burjuvazi, üretim araçlarını, ve böylelikle üretim ilişkilerini ve onlarla birlikte, toplumsal ilişkilerin tümünü sürekli devrimcileştirmeksizin var olamaz. daha önceki bütün sanayici sınıfların ilk varoluş koşulu, bunun tersine, eski üretim biçimlerinin değişmeksizin korunmasıydı. üretimin sürekli altüst oluşu, bütün toplumsal koşullardaki düzenin kesintisiz bozuluşu, sonu gelmez belirsizlik ve hareketlilik, burjuva çağını bütün daha öncekilerden ayırt eder."

  (bkz: karl marx)
  3 ... vernon sullivan
 4. 4.
  marx'a göre toplumlar evrim geçirir. ilkelden başlayarak, köleci,feodal,kapitalist ve en son komünist olarak. burjuvazi, feodal toplumlarda ortaya çıkmıştır. mülkiyete düşkün insanların kendilerini düşük gelirli insanlardan ayırma bir sınıflama tarzı olmuştur.
  4 -1 ... pantalassa
 5. 5.
  üreten ve karşılığını alamayan büyük çoğunluğa karşı ekonomik, politik ve kültürel hegemonyasını kurmuş azınlık guruptur. baskı araçlarını ve rant düzeneklerini (devlet ve rejim, seçim oyunu) korumak için her türlü muhafazar gerici ve milliyetçi (kendi içlerinde çatışmalı olarak din, töre ve statükocu düşünceler kemalizim, türkçülük,şeriat) ideolojiyi "mutlak" birer olgu gibi halka dayatmak suretiyle toplumu tarihsizleştirme ve bilinçsizleştirme gibi manüplasyonlara başvuran egemen sınıftır. işçi sınıflı merkezli halk hareketinin yok etmesi gereken sınıftır.
  3 ... pangea
 6. 6.
  1- Ortaçağın serflerinden ilk kentlerin imtiyazlı köylüleri, imtiyazlı köylülükten de burjuvazinin ilk unsurları oluştu.

  2- Amerika'nın keşfi, Afrika'nın gemiyle dolanılması, yükselen burjuvaziye yeni bir alan yarattı.

  3- Sanayide o zamana kadarki feodal veya lonca yapılı işletme tarzı, yeni pazarlarla büyüyen talebi karşılamaz oldu. O yapıların yerini manüfaktür aldı.

  4- Ama pazarlar sürekli büyüyor, talep sürekli yükseliyordu. Manüfaktür de yetmez oldu. işte bu noktada buhar ve makineleşme, sanayi üretimine devrim getirdi .

  5- Manüfaktürün yerini modern büyük sanayi alırken, sanayi orta kesiminin yerini de endüstri milyonerleri, tüm sanayi ordularının patronları, modern burjuvazi aldı.

  6- Büyük sanayi, Amerika'nın keşfinin hazırladığı dünya pazarını oluşturdu.

  7- Burjuvazinin bu gelişim basamaklarının her birini, ona uyan bir politik ilerleme izliyordu. Modern devlet gücü, tüm burjuva sınıfının ortak işlerini yürüten bir komiteden ibarettir.

  8- Kısacası burjuvazi, dinsel ve siyasal gözbağlarıyla üstü örtülü sömürünün yerine, apaçık, utanmaz, dolaysız, çıplak sömürüyü geçirmişti .

  Komünist parti manifestosu - Karl Marx , Friedrich Engels (1848) alıntıdır .
  2 ... nekrofili
 7. 7.
  fransiz ihtilali'nden sonra ortaya cikan bir kavramdir. ihtilalden once fransa'da halk 3 sinifa ayrilmisti. sengin, ruhban ve halk. halka 3. sinif da denilirdi. burjuvazi bu 3. sinifin en seckin, en zengin ve en suurlu kesimiydi.
  2 ... gelidonya
 8. 8.
  Bir bakış açısı; burjuvaziyi, işçilere istihdam sağlayan, ülkeleri ekonomik olarak geliştiren bir sınıf olarak değerlendirir. Bir diğer bakış açısı ise; burjuvaziyi, işçilerin emeğini sömürerek yaşayan asalak bir sınıf olarak tanımlar.

  Yukarıdaki iki bakış açısı, iki ayrı sınıfa; birincisi burjuvaziye, ikincisi ise proletaryaya aittir.

  Gerçekte burjuvazi hangisidir? Sömürücü gerici bir sınıf mıdır? Yoksa bir halkın yaşaması için gereken koşulları sağlayan, toplumu ve halkı geliştiren ilerici bir sınıf mıdır?

  Burjuvazi ve proletarya, birisi egemen birisi ezilen olmak üzere, kapitalist toplumun temel sınıflarını oluştururlar. Fakat tarih sahnesine bir anda kapitalist toplumla birlikte çıkmış değillerdir. Her ikisi de feodal toplum içinde gelişmeye başlamış, feodal üretim sistemine karşı mücadele içinde yer almış, kapitalist toplumda ise temel sınıfları oluşturmuşlardır.

  Burjuva kelimesi Cermen dilinde "zengin şatosu" anlamına gelen "bourg" sözcüğünden türemiştir. Burg "kent", burjuvazi ise "kent soylu" anlamında kullanılmıştır.

  Burjuvazi, kapitalist toplumda üretim araçlarına sahip olup, üretim araçlarından işçilerin emeğini sömürmek için yararlanan, dolayısıyla üretim sürecine emeğiyle değil, sahip olduğu üretim araçları ile katılan asalak bir sınıftır.

  Feodalizmin son dönemlerinde, üretici güçlerin (üretim aletleri, üretim deneyimi ve üretimde rol alan insan) gelişimi öyle bir düzeye vardı ki, kapitalist üretim ilişkileri, feodal üretim ilişkilerinin bağrında, bütün toplum ölçüsünde gelişmeye başladı. Bu gelişim süreci zanaatçıların kentlerde toplanması, loncalarda örgütlenmeleri, bir sınıf olarak varlıklarını göstermeleri ile sürdü.

  Feodal toplum içinde kentlerin oluşması, zanaatçıların da daha önceleri feodal beylerin denetiminde iken, giderek kentlerde toplanmasını sağladı. Kentlerde toplanan zanaatçılar, süreç içinde üretimi toplumsallaştırarak, işçi emeğinin daha fazla üretmesini sağlayarak, daha büyük kar elde etmeye başladılar. Bir yandan elde ettikleri büyük karlar sayesinde sermaye birikimi sağlayan zanaatçılar, ellerindeki sermayeyi değerlendirmek için, yasalarda da değişiklik yapma ihtiyacı duydular.

  Bu durum, zanaatçıları örgütlenmeye ve devlet yönetiminde etkili olmaya zorladı. Loncalarda örgütlenen zanaatçılar, giderek daha fazla sınıfsal tavır almaya, kendi sınıfsal çıkarlarını hakim kılma mücadelesi, yani iktidar mücadelesi yürütmeye başladılar.

  Üretimin toplumsallaşması ve sermaye birikimi, zanaatçıların burjuvazi olarak tarih sahnesinde yerlerini almalarını getirdi. Burjuvazi ve proletaryanın doğuşu aynı zamanda, kapitalist üretim biçiminin, feodal üretim biçiminin yerini almasını da getiriyordu.

  Feodal toplum içinde giderek daha fazla etkili hale gelmeye başlayan kapitalist üretim biçimi, burjuvazinin önderliğindeki devrimlerle feodalizmi yıkarak, onun yerini aldı.

  Burjuvazi, kapitalizmin ilk süreçlerinde, feodalizme karşı daha ileri bir üretim biçimini savunarak, tarihte ilerici bir rol oynadı. Aynı zamanda, feodalizme karşı mücadelesinde başta köylüler olmak üzere, işçilerin, diğer ezilen halk kesimlerinin desteğini almak için, ilerici düşüncelerin savunuculuğunu da yaptı. Bu dönem burjuvazinin sloganı, eşitlik, özgürlük, kardeşlik idi.

  Fakat bu sloganları kullanarak iktidara gelen burjuvazi, kurduğu egemenlik sistemi tarihsel olarak feodal mutlakiyetten daha ileri olmasına karşın, iktidarının daha ilk dönemlerinde, sözünü ettiği "özgürlük" ve "eşitlik"in yalnızca kendisi için olduğunu gösterdi.

  Burjuvazi için esas olan, sermayenin özgürce gelişeceği ve yaşayacağı bir sistemdi. Sermayenin özgürce gelişmesi demek, işçi ve emekçilerin "özgürce" yani sınırsızca sömürülmesi demekti.

  Burjuvazi, işçi emeğinin sömürüsü üzerine kurduğu düzeniyle hızla gericileşmeye başladı. iktidarının sonsuza kadar sürmesi için, deyim yerindeyse tarihi kapitalist sistemde durdurmak istiyordu. Tarihin sürekli ileriye doğru akışına karşı burjuvazinin direnişi, onu gerici bir konuma sürükledi.

  Artık, tarihsel olarak dünyadaki gericiliğin odağı, feodalizm değil, kapitalizm, en gerici sınıf ise burjuvazi olmuştu. Burjuvazinin bu gerici konumu, dünya halkları için sömürü, baskı ve zulüm, açlık, yoksulluk, gıdasızlıktan, hastalıklardan, savaşlardan kitlesel ölümler getirdi.

  Burjuvazi, türdeş bir sınıf değildir. Tekelci burjuvazi, orta burjuvazi, ticaret burjuvazisi, sanayi burjuvazisi gibi kategorileri içinde barındırmaktadır. Fakat, bu kategoriler burjuvazinin üretim araçlarının özel mülkiyetine sahip olma düzeyine ve biçimine göre belirlenmiş kategorilerdir. Burjuvazinin niteliklerini bugün en üst düzede ve en yalın halde temsil eden kesim, burjuvazinin üst tabakasını oluşturan tekelci burjuvazidir. Çünkü, tekelci burjuvazi, kapitalist dünyanın siyasetine ve ekonomisine egemen olan sınıftır.

  Kapitalist toplumda, proleterler ile burjuvazi, adeta birbirinin varlık şartıdır; burjuvazi, ancak işçiyi sömürerek yaşayabilir. Burjuvazi ile proletarya kapitalist toplumun temel sınıfları, Burjuvazi ile proletarya arasındaki çelişkiler de kapitalist toplumun temel çelişkileridir.
  2 -1 ... unlock
 9. 9.
  tarihin rastladığı ve şahit olduğu en terörist ve gerici sınıftır. anti-tezi için;
  (bkz: proletarya)
  3 ... lev bronstein
 10. 10.
  fransızca terim. 16. yüzyıla özgü bir kavram. şehirli özgür insanları ve toplulukları anlatmak için kullanılır.
  terim zamanla, özellikle marxist görüşü savunanlarca kapitalist sınıf terimini yerine kullanılmıştır. bugünkü kullanımı ise, üretim araçlarına sahip olan kişilere yöneliktir. onlar adına kullanılır. hatta günlük dile de inmiştir ama o kullanım çok da doğru değildir. yani öyle her cebi dolu olana burjuva demek çok akla yatkın değildir.
  2 ... ritmik uyuz