1. 1.
    Arı.hav hav hav.
    ... fait saik kabasiyanik