1. 1.
  ilgili yasa; türk medeni yasası

  madde 174;

  mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

  boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.
  3 ... ditty
  #1508880 :)
 2. 2.
  açıklama;

  boşanma yüzünden hali hazır ve gelecek bir yararı (menfaati) zarara uğrayan kusursuz veya daha az kusurlu olan eş, kusurlu eş'ten uygun bir tazminat (ödence) isteyebilecektir.
  açılacak davanın adı da tazminat davası olacaktır.
  kusurlu tarafın, yani diğer tarafın kusurundan daha fazla kusuru olan tarafın dava hakkı bulunmamaktadır.

  bundan başka, kusursuz veya daha az kusurlu eşin, boşanma sebepleri yüzünden kişilik hakları ağır zarara uğramışsa mahkemece, bu eş için manevi tazminata hükmolunacaktır.
  mahkemenin bu kararı verebilmesi için bu hususta talepte bulunulmuş olması gerekir.
  1 ... ditty
  #1508901 :)
 3. 3.
  görevli mahkeme,

  aile mahkemesi. aile mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesi'dir.

  yetkili mahkeme;

  1- eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi,
  2- boşanma davasına bakan mahkeme yetkili mahkemedir.

  davacı,

  1- boşanmada kusursuz olan eş,
  2- veya diğer eşten daha az kusurlu olan eş.

  davalı;

  1- davacı (karı ise) koca olan eş,
  2- davacı koca ise karı olan eş.

  dava türleri;

  1- maddi tazminat davası,
  2- manevi tazminat davası.
  1 ... ditty
  #1508934 :)
 4. 4.
  maddi tazminat davası;

  boşanma yüzünden mevcut veya beklediği menfaatleri zarara uğrayan kusursuz eş, diğer eş hakkında bu davayı açabilir.
  boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde bu tür dava açılmalıdır. aksi halde zamanaşımına uğrar.

  dava açma koşulu;

  1- mevcut (hali hazır) menfaat, boşanma yüzünden zarara uğramalı,

  2- beklenen bir menfaat boşanma yüzünden zarara uğrayacak olmalı,

  3- davayı açacak veya tazminat isteminde bulunacak eş, boşanmada kusursuz olmalı,

  4- ndavayı açacak veya tazminat isteminde bulunacak eş diğer taraftan daha az kusurlu olmalı,

  5- davalı eş, boşanmada tam kusurlu olmalı veya davacı eşten daha fazla kusurlu olmalı,

  6- *** maddi tazminat ya açılmış boşanma davasında istenmeli, yahut da boşanma kararının kesinleştiği günden itibaren 1 yıl içinde ayrı bir dava olarak açılıp istenmelidir.

  * örneğin; öğretmen olan eşin öğretmenlikten elde edeceği yararın boşanma nedeniyle zedelenmesi, yok olması gibi..
  2 ... ditty
  #1509083 :)
 5. 5.
  manevi tazminat davası;

  boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakkı saldırıya uğrayan eş (taraf) kusurlu olan eş(taraf) ten manevi tazminat talep edebilecektir.
  manevi tazminat uygun miktarda bir para talebini kapsar. bu tür tazminat da, açılmış bir boşanma davasının görülmesi sırasında istenebileceği gibi, boşanma kararının kesinleşmesi gününden itibaren 1 yıl içinde ayrı bir dava açılarak da talep edilebilir.
  3 ... ditty
  #1509177 :)
 6. 6.
  dava açma koşulu;

  1- kişilik haklarına saldırı ve bu nedenle uğranılmış bir zarar olmalı,

  2- boşanma sebepleri yüzünden kişisel menfaatler ağır zarara uğramış olmalı,

  3- davayı açacak veya tazminat isteminde bulunacak eş, kusurlu olmamalı,

  4- tazminat istenilecek eş kusurlu olmalı,

  5- tazminat istemi boşanma davasıyla birlikte ileri sürülebilir,

  6- tazminat istemi, ayrı bir dava ile ileri sürülecekse, boşanma kararının kesinleşmesi gününden itibaren 1 yıl içinde dava açılmalıdır.
  -1 ... ditty
  #1509277 :)
 7. 7.
  genel olarak gözönünde tutulacak hususlar; *

  1- maddi tazminat davası, boşanma davasıyla ilgili olduğundan boşanma davasıyla birlikte görülür. boşanma davasıyla birlikte maddi tazminat da istenebilir.

  2- maddi tazminat, boşanma davası sonuçlandıktan sonra da talep edilebilir. bu takdirde, boşanma kararının kesinleştiği günden itibaren 1 yıl içinde dava açılmalıdır.

  3- manevi tazminat isteği de boşanma davasıyla birlikte talep edilebilir.

  4- boşanma davası ile birlikte talep edilmediği takdirde yine boşanma kararının kesinleşme gününden itibaren 1 yıl içinde dava açılarak istenmelidir.

  5- * mahkemece, boşanma sebepleri araştırılırken, maddi ve manevi tazminat istekleri için de, uzman psikolog, pedagog ve sosyal hizmetler uzmanı görevlendirilip istekler ve tarafların durumları hakkında araştırma ve inceleme yapılması istenebilir.alınacak raporlar tazminat istemlerine de ışık tutacaktır.

  6- mahkeme 4787 sayılı 'aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerine dair kanun' hükümlerini her zaman göz önünde tutacaktır.
  taraflar arasındaki uyuşmazlık sulhen çözülemediği takdirde yargılama yapıp sonucuna göre karar verecektir.
  ... ditty
  #1509354 :)