1. 1.
    l&m ali atay doktor klibi..hhahhahahahh..
    2 ... yuliasinigir