1. 1.
    ayipdenenbisey var ya.
    2 ... gethere
  2. 1.
    Zall da katilirsa katılırım.
    ... fait saik kabasiyanik