1. 1.
    mont kemer ne amk trençkot denir ona.
    ... amuniyimgardas
  2. 2.
    motkemerdir o.
    ... la fondoten