1. 1.
    (bkz: ota boka doktora gitmek).
    ... hastavilla