1. 1.
    https://youtu.be/X1CvotkBOVw.
    -1 ... haylaz sirin