1. 1.
    arabesk tikkylerin mottosu..

    (bkz: arabesk tikky)
    ... mesqoo