1. 1.
  balkan ülkelerindeki türklerin yaşadıkları yerleşim bölgeleridir. türkler balkanlar'da; bulgaristan, yunanistan, romanya, makedonya ve kosova'da meskundurlar. ülke ülke incelemek gerekirse:

  1) bulgaristan: türkler bulgaristan'ın kuzeydoğu ve güney bölgelerinde yerleşmiştir;

  - deliorman yöresi: bulgaristan'ın kuzeydoğusunda yer alır, 11.yy'a kadar ormanlarla kaplı olan yöre bu tarihten sonra hızla tahrip olmuş, kuzeyden gelen kıpçak ve moğollar tarafından meskun hale gelmeye başlamıştır, selçuklu devrinde gelen on bin çadırlık çepni topluluğu ve osmanlı döneminde iskan edilen birçok türkmen obası bölgedeki türk varlığını oluşturmuştur, tarihin çeşitli dönemlerinde, çeşitli bölgelerden gelen türk/turan boyları burada kaynaşarak günümüz deliorman türkleri'ni meydana getirmişlerdir. deliorman türklerinin bir kısmı sünni, bir kısmı alevidir, ayrıca gagavuzlar deliorman türklerine etnik açıdan çok yakındır.

  - dobruca yöresi: bulgaristan'ın kuzeydoğusunda yer alır, deliorman için saydıklarımın aynıları bu bölge için de geçerlidir, fakat deliorman'daki oğuz yoğunluğunun aksine burada kıpçak yoğunluğu baskındır. dobruca türklerinin çoğunluğu sünni, bir kısmı alevidir.

  - gerlova yöresi: bulgaristan'ın orta/kuzeydoğusunda yer alır, yöre türkleri tamamıyla osmanlı devrinde iskan edilen türkmenlerden müteşekkildir, kıpçak unsur hiç yoktur. yöre halkının celali ayaklanmaları devrinde iskan edilen kızılbaş türkmenlerin torunları oldukları iddiası en ciddi savdır, günümüzde yöre türklerinin çoğunluğu sünni olmakla birlikte aleviler halen yirmi binlik bir nüfusa sahiptir.

  - tozluk yöresi: küçük bir dağ yöresidir, halkı 16.yy'da kastamonu'dan getirilen göçebe türkmenlerin torunudur, kıpçak unsur yoktur. tozluk türkleri gerlova türkleriyle yakın ilişkiler kurmuştur, ağız özellikleri gerlova ağzının aynısıdır. tozluklular sünnidir.

  - rodoplar yöresi: bulgaristan'ın güneyinde yer alır, batı trakya bölgesi sayılmaktadır, yörede yoğun türk nüfus vardır, bunun yanısıra büyük miktarda pomak nüfus da vardır. rodoplar yöresindeki türklerin tamamı osmanlı döneminde anadolu'dan getirilen türkmenlerdir, karesi, saruhan ve tokat yörelerinden getirilen türkmenler yöreye iskan edilmiştir. buradaki türklerin çoğu sünni, bir kısmı alevidir.

  2) romanya: romanya'da türkler yalnız dobruca yöresinde meskundur, bu yöre bulgaristan dobruca'sının devamıdır, bu sebeple bulgaristan dobruca'sıyla aynı tarihe sahiptir.

  3) yunanistan:

  - batı trakya: bu yöre bulgaristan'da rodoplar yöresinin aynısıdır, zaten ikisini ayıran tek şey bulgar-yunan sınırı olmuştur, tarihi ve etnik özellikleri aynıdır.

  - yunanistan makedonya'sı/selanik: bu bölge selanik, drama, kavala şehirlerinde oluşur, etnik açıdan kozmopolit bir bölgedir, bölgedeki türkler osmanlı devrinde anadolu'dan getirilen türkmenlerin soyundandır, aydın ve saruhan yöresi yörükleri ve tokat türkmenleri yöreye yoğun biçimde iskan edilmişlerdir. yörede türklerden başka pomak, arnavut ve patriyot (yunan) müslümanlar da vardır, fakat bu müslüman halklar arasında evlilik bağı çok zayıf kalmış, karışma sadece şehir merkezlerinde görülmüştür.

  * günümüzde bu bölgede hiç türk, pomak, arnavut ve patriyot müslüman kalmamıştır, tamamı mübadelede türkiye'ye göç etmiştir.

  - mora ve ege adaları: bu yörelerdeki türkler tarihte sayıca az olmuştur, günümüzde tamamı türkiye'ye göç etmiş durumdadır, sadece rodos'ta küçük bir türk topluluğu kalmıştır.

  4) makedonya: günümüz makedonya cumhuriyeti'nde yaşayan türkler, yunanistan makedonya'sındaki türklerle aynı tarihe sahiptirler, kültürel ve etnik olarak hiçbir farkları yoktur. mustafa kemal atatürk de makedonya'daki türklerdendir.

  5) kosova: balkanlarda türklerin en seyrek bulunduğu ülkedir, prizren ve mamuşa şehrinde türkler yaşamaktadır, bu bölgedeki türkler saruhan (manisa) kökenli olup çoğunlukla esnaf ve zanaatkar ailelerden gelmektedirler, kosova kırsalında türk nüfus azdır. günümüzde kosova nüfusunun çoğunluğunu oluşturan arnavutlarla ve kosova'daki azınlık boşnaklarla etkileşimleri çok fazladır, karışık evlilikler yaygındır.
  3 ... kizil oguz
 2. 2.
  (#23744492)

  ilelebet türk yerleşimleri olarak kalacaklardır.
  ... ateistvaiz
 3. 3.
  en eskisi için, *
  (bkz: dobruca beyliği)
  1 ... aquila non capit muscas