1. 1.
  680 yılında doğu göktürk kağanı ilteriş'in emriyle veziri bilge tonyukuk'un kurduğuna inanılan bir gizli teşkilattır. kuruluş gayesi, karşı ordular ve milletler hakkında çeşitli ajanlar kullanarak bilgi toplamak ve onların planlarını sabote etmektir.

  var olduğu iddia edilen bu gizli teşkilat, göktürler çağından cumhuriyetin kuruluşuna kadar görev yapmış. görev aldığı iddia edilen bazı tarihi olaylar şunlardır:

  * büyük selçuk imparatorluğu'nun kurulması,
  * anadolu selçuklu'nun büyük selçuklu'dan ayrılması,
  * malazgirt savaşı öncesi anadolu'da ajanlık görevi yapması ve dolayısıyla anadolu'nun türk vatanı haline gelmesi,
  * osman bey'in osmanlı beyliği'nin başına geçerek diğer beylikleri toparlaması,
  * osman bey'in selçuklu'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi,
  * anadolu'nun kültürel açıdan türkleştirilmesi için edebâli, dâvûd-ı kayserî, dursun fakih gibi insanların görevlendirilmesi,
  * osmanlı'nın aşiretten beyliğe ve imparatorluğa geçişini yani hızla büyümesini sağlaması,
  * timur'un ankara savaşı'nda osmanlı ilerlemesini sekteye uğratması üzerine timur'un devletinin yıkılması,
  * istanbul'un fethi ve dolayısıyla bizans'ın çöküşünde fatih'e destek sağlaması,
  * osmanlı'nın fetihlerine türlü destekler sağlaması,
  * osmanlı askeri sistemi içinde yer alan akıncılar ve delilerin tedarikini sağlaması,
  * devşirme usulünün kaldırılması,
  * genç osmanlılar hareketi'nin desteklenmesi,
  * ittihat ve terakki'nin ve dolayısıyla liderlerinin desteklenmesi,
  * enver, talat ve cemal paşaların görüş ayrılığı nedeniyle öldürülmesi,
  ayrıca yetiştirdiği hafif süvari kuvvetleri, ilk "komando" yetkinliğindeki askerler olarak nitelendirilmektedir.
  6 -1 ... motun
 2. 2.
  türklerin ilk gizli teşkilatıdır.

  --spoiler--
  islamiyet öncesi dönemde, hakanların ve şamanların kurmuş olduğu bu örgüt faaliyetlerine çin ve komşu ülkelerde çeşitli ajanlık ve örgütlenmeler ile başlamıştı. Selçuklu ve Osmanlıda da varlığını sürdürdüğünü sandığımız bu örgütün bu gün bile var olduğuna dair söylentiler vardır. Üzerindeki renklerin ve temanın göktürklerle bire bir örtüşmesi ilginçtir. Mistik güçleri olduğu düşünülen şamanların, bu güne kadar ki sırlarını ve Türk Dünyasının gerçek tarihine sahip olduğu söylenmektedir.
  Börü budun göktürk hakanı Vezir Bilge Tonyukuk tarafından, ilteriş yani Kutluk Kağanın emriyle tahmini olarak 680 de kuruldu. Karşı ordular ve milletler hakkında çeşitli ajanlar kullanarak bilgi toplamak ve sabote etmek gibi işler için kullanıldı. Toplamda 50 kişiye yakın oldukları söylenmekte. Henüz hükümdarlığını ilan etmemiş olan ve devlet kurma hazırlığında olan ilteriş kağan, Başta vezir Bilge Tonyukuk olmak üzere onyedi arkadaşı ile bir birlik oluşturmaya karar verdiğinde ortaya ilk teşkilat olarak börü budun çıktı. Daha sonra ise 2. Göktürk devleti zamanı başladı.
  Aşına soyunun bir dişi kurttan türediğine dair o çağda pek yaygın olduğu anlaşılan rivayetler, Gök-Türklerin erken tarihini efsanelerle karıştırmaktadır. Ancak kurttan-türeme geleneğinin, Asya Hunları arasında da mevcut olması ve kurt ata'nın Türkleri dar, geçilmez yollardan selamete ulaştırdığı (Bozkurt Destanı'nın aslı) rivayetinin Hunlarda görülmesi, Gök-Türklerin Hunlara nispetini ortaya koymaktadır. Aşına ailesinin, yalnız bir erkek çocuk hayatta kalmak üzere, katliama uğramış olduğu rivayetini, Tsü-kü (aslında Asya Hun devletinde bir unvan) adlı Hun ailesine mensup Meng-sün tarafından kurulan Kuzey Liang Hun Devletinin, 439'da Tabgaçlar tarafından yıkılması hadisesine bağlamak mümkündür. Sui-shu'ya (Çin yıllığı, 581-618) göre, bu Hun devletinde idareyi elinde tutan Tsü-kü (Chü-ch'ü)'ler imha edildiği zaman, A-shih-na (Aşına) kolu, 500 ailelik bir kütle halinde, Kan-su bölgesinden göçerek, Juan-juanlara sığınmışlardı. Gök-Türklerin nüvesini teşkil ettiği belirtilen ve Meng-sün'ün oğlu An-çu ve sonra torunu Şu'nun öldürülmesi üzerine önce Hsi-hai'da iken sonra Altaylar'a nüfuz eden bu kütle, Chü-ch'üler (Tsü-kü) yolu ile de Asya Hunlarına bağlanmaktadır ve hatta, bu kısa göç hareketini idare eden Aşına soyunun, Güney Hun tanhuları yolu ile Mo-tun'un mensup olduğu ünlü T'u-ko (Tu-ku) ailesinden gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Kurt ata inancı dolayısıyla Gök-Türk hakanlık belgesi, altından kurt başlı sancak (tuğ) olmuştur.
  Kurt başlı sancak bu kurulmuş olan börü budun için bir gelenek ve simge halini de almıştır. Belki de dünyanın en eski istihbarat ve haber alma teşkilatı olmuştur. Büyük Selçuk imparatorluğunun kurulması Börü Budun üyesi olan subaşı Dukak'a verilen emir ile oğlu zeki ve etkileyici konuşmaları ile tanınan Selçuk Bey'in budun emrine alınması sonucu gerekli Türk Kavimlerinin desteği sağlanarak baş olması sonucunda gerçekleştirilmişti. Sık sık devletler ile iç içe olmasına rağmen, devletlerden bağımsız olarak göktürk örf, adet ve geleneklerine bağlı olduğu bilinen börü budun, Büyük selçukluya kadar islamlaşmış olmasına rağmen derin göktanrı ve şaman inancının etkilerini, büyülerini, ayinlerini ve geleneklerini sürdürmüştü. Anadolu selçuklu ve büyük selçuklunun ayrılmasının kararında en büyük etkinin yine Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Selçuk Bey'in oğlu Arslan Yabgu'nun torunu olarak anadolu içlerini fetihle görevlendirilmiş, Anadoluya girişi ise börü budun tarafından istihbarat ağıyla donatılmış ve bizans ordusunda moral bozucu etkenler oluşturulmuş şekilde teslim alan Sultan Muhammed Alparslan sağlamıştır. Alâeddin Keykubad zamanında devlet işlerinde etkili olduğu söylenen Börü Budun teşkilatı bir çok dergah şeyhi, yönetici ve padişahın da üye bulunduğu gizli tarikatlar kurarak genişlemeye devam etmiştir. Alâeddin Keykubad, 1 Haziran 1237 tarihinde Kayseri'de vefat etti. Yerine izzeddin Kılıç Arslan'ı veliaht tayin etmesine rağmen, teşkilatın isteğinin dışında büyük oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev tahta geçti. Böylece börü budun anadolu selçuklulardaki gücünü kaybetmeye başladığını anlayınca teşkilat gizlendi.
  Eskişehir, Kütahya, Afyon ve Denizli, Selçuklu-islâm kültürünün yerleştiği uc merkezleri olarak yükselip Gazi Türkmenlerin faaliyette bulunduğu en ileri uc bölgesiyle Selçuklu uc bölgesi arasında bir ara bölge haline geldiler. Uc bölgelerinde ortaya çıkan Türkmen beylikleri arasında Konya'ya hakim olan Karamanoğulları en kuvvetlisi görünüyor ve Selçukluların varisi olduğunu iddia ediyordu. Batı Anadolu'da Aydınoğulları, devrin şartlarına göre mükemmel bir donanma gücüne sahip bulunuyordu.Göçebe bir kavmin süratle denizci olması ve Adalar (Ege) Denizini alt üst eden gazalarıyla hayranlık uyandırması, şaşılacak bir gelişmeydi. Bu devir Anadolu'sunda yine mühim sayılabilecek bir güce sahip bulunan Germiyanoğulları, Karesioğuları, Menteşeoğulları, Saruhanoğulları, Hamidoğulları ve Candaroğulları beyliklerinden her biri, kendi hesabına yayılma mücadelesine girişti. Bunlar arasında Söğüt'te kurulan Osmanlı Beyliği en mütevazı bir durumda bulunuyordu.
  Ertuğrul Gazi, tahminen doksan yaşında olduğu halde, 1288'de vefat ettiğinde, Osmanlı Beyliği; Karacadağ, Söğüt, Domaniç ve çevresinde 4800 kilometrekarelik mütevazı bir toprak parçasına sahipti. Ertuğrul Bey'in vefatından sonra, uçtaki Oğuz aşiretlerinin ittifakıyla, Kayı boyundan olduğu için, Osman Bey börü budun yardımıyla hepsine baş seçildi. Diğer Anadolu beyleri birbirleriyle uğraşırken Osman Bey bu teşkilatın desteği ve yol göstermesi ile, Bizans'la mücadele etti. Bu sayede, 1288'de Selçuklu sultanının gönderdiği hakimiyet alâmetlerini alan Osman Gazi, böylece kendi nüfuz bölgesini ve oradaki reayayı (halkı) Bizans'a ve komşu beylere karşı koruma mesuliyetini yüklenmiş oldu. Çevresine aldığı Samsa Çavuş, Konuralp ( gök börü ), Akçakoca ( gök börü ) , Aykut Alp, Abdurrahman Gazi gibi aşiret beyleriyle birlikte fetih hareketini başlatan Osman Gazi kısa sürede inönü, Eskişehir, Karacahisar, Yarhisar, inegöl ve Bilecik'i zaptetti. Bilecik'in fethi ve Osman Bey'in beylik merkezini buraya nakletmesiyle; Anadolu Selçukluları'nca Moğollara karşı girişilen başarısız Sülemiş isyanı neticesinde Sultan III. Alaaddin Keykubad'ın kaçması hemen hemen aynı tarihlere rastladı. Bu sebeple Selçuklu Devleti'nin başsız kalması neticesinde daha serbest hareket etmeye başlayan Osman Gazi, bağımsızlığını (istiklâlini) ilan etti (27 Ocak 1300).
  Osman gazi sahip olduğu mükkemmel istihbarat ağı sayesinde, gerek gizli ahilik ve yesevilik gibi tarikatların desteğini de alarak, önceden pisikolojik olarak muhasara ettiği bizans kalelerini tek tek ele geçirdi. efke, Mekece, Akhisar, Geyve ve Leblebici kalelerinin fethinden sonra Osman Gazi, askerî harekâtın başına oğlu Orhan Gazi'yi getirdi (1320). Osman Gazi, Bundan sonra ölümüne kadar, teşkilât meseleleriyle meşgul oldu
  --spoiler--
  1 ... conta behcet
 3. 3.
  hala aktif olduğunu düşünenler vardır.
  umarım aktiftir ve hemen harekete geçerler.
  ... klima muhendisi
 4. 4.
  şayet böyle bir şey varsa kesinlikle tayyip erdoğan'ın arkasındadır. devlet yıkıp kuracak güçte olduklarına göre isteseler tayyip erdoğan'ı indirirlerdi. bir de böyle düşünün.
  1 ... beni beni izzet altinmesenin beni
 5. 5.
  kusura bakmayın ama saçmalığın daniskasıdır.

  bahsi geçen insanlar türk tarihini bilen (gerçek türk tarihi)donanımlı insanlar olarak gösteriliyor. fakat,

  "timur'un ankara savaşı'nda osmanlı ilerlemesini sekteye uğratması üzerine timur'un devletinin yıkılması" şu madde bile buna ters düşüyor.

  osmanlıcı cahil bir hayalperestin bunu salladığı çok açık. özellikle osmanlı'nın kurulması maddelerine bakarsanız daha iyi anlarsınız.

  Köktürkler döneimde bir haberalma teşkilatı kurulmuş olabilir. vardır da muhtemelen. fakat yok osmanlı, yok selçuklu hatta tc'ye bile yardım etti falan... böyle saçma şeyler ile kurcalamayın insanların aklını.

  ekleme: ayrıca sözde teşkilatın adı bile falsolu. Börü budun diye bir şey olamaz. çünkü börü'den türeyenler yalnızca hanedandır. Aşına sülalesidir. budun (millet) ise farklıdır.
  4 -1 ... aquila non capit muscas
 6. 6.
  Muhtemelen Göktürkler ile birlikte tarihe gömülmüşlerdir. Fakat diğer Türk devletlerinde benzer oluşumlar da zaman zaman var olmuş olabilir.
  1 ... deli tugrul
 7. 7.
  Profil yayınlarının yayınladığı, atilla Akar'ın yazdığı araştırma-inceleme kitabıdır.
  1 ... torungey
 8. 8.
  Umarım vardır dediğim oluşum.
  1 ... gokkurt
 9. 9.
  Türk kadim devleti.
  1 -1 ... gelecege
 10. 10.
  türk devletlerinin günümüz tabiriyle derini. eski türklerde olduğu varsayılır. günümüz dünyasındaki karşılığı derin devlettir.
  1 ... gaddar noyan