1. 1.
    yaraya tuz basmaktır.
    ... bikahvebikahve