1. .
    Tekirdağ, sarayda bulunan 1539 da Ayaş Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Ayaspaşa Cami, Ayaspaşa hamamı ve külliyesi gelmektedir.Ayaspasa Cami: Kubbeyle örtülü son cemaat yeri ile ana mekandan oluşan kesmetaş duvar örgülü küçük bir yapıdır.Ana mekan kubbe ile örtülü olup ince silindirik gövdeli minare tek şerefelidir.Kırım Giray Han Mezarları: Ayaspaşa cami avlusundadır.Kırım Han)arının ikinci yurdu olan Sarayda yaşamış ve Saray’a gömülmüş olan ILDevlet Giray Han,ll.Fetih Giray Hanjslam Giray l-lan,Arslan Giray HanjV.Devlet Giray HaniiLSelim Giray Han ve Şehbaz Giray Hanın mezarları Ayaspaşa cami avlusundadır.Selçuklular döneminde Türklerin Anadolu;ya yerleşmeleriyle birlikte Trakyaya akınlar yapmaya başladılar. Anadolu beyliklerinden Aydrnoğullan Beyhği, Çanakkale Boğazı üzerinden Vize;ye kadar gelmiştir.1357 yılında Süleyman Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri Tıakyanın büyük bir bölümünü ele geçirdiler. Ancak Trakyanın fethi 1365- 1368 yıllan arasında Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa ve onun kumandanı Hacı ilbey tarafindan tamamlandı. Bölgenin Türkleşmesi Anadoludaki Yörüklerin toprak verilmek suretiyle Trakyaya gönderilmeleriyle sağlanmıştır.Bölgeye yerleşen Yörük boyları, hayvancılık ve tarımla geçimlerini sağlamışlardır.Fatih sultan Mehmet döneminden 19. yüzyılın sonlarına kadar Edirne vilayeti sancağının, Vize kazasına bağlı bir nahiye olan Saray,Edirne ile istanbul arasındaki yol üzerinde bulunmasından dolayı önem kazanmıştır.Sarayın asıl gelişimi ve imarı Ayas Mehmet paşa zamanında gerçekleşmiştir.1536-1539 yılları arasında Kanuni Sultan Süleymanın Sadrazamı olan Ayas Mehmet paşa kendine vakıf olan bağlanan saraya Ayas Mehmet paşa camii medrese ve Külliyesi ile hamamını yaptırarak kenti önemli bir merkez haline getirmiştir.Sarayın Osmanlı dönemindeki önemli bir yeri de Kırım ilanlarına ikinci yurt olmasıdır. Osmanlı imparatorluğu içindeki Kırım Hanliğından çeşitli nedenlerle uzaklaştırı bn Han ve Kalgaylar, Saray ve çevresindeki köy ve çiftliklere yerleştirilmişlerdir. Günümüzde Saray Ayas Paşa Camii avlusunda gömülü olan Kırım Hanları şunlardırII Devlet Giray Han ölümü 1725II Fetih Giray Han : ölümü 1726islam Giray Han ölümü 1742Arslan Giray Han : ölümü 1767IV.DevletGirayilan :ölümü 1780III Selim Giray Han ölümü 1785Şehbaz Giray Han ölümü 179218.yüzyılın sonları Osmanlı imparatorluğunun gerileme döneminden çöküş dönemine geçtiği dönemdir. Yüzyılın ikinci yarısındaki Fransızihtilalinin (1789) yeşerttiği etnik milliyetçilik sonucu balkanlarda başlayan başKaldırmalar ve isyanlar bölgenin etnik yapısınıBozmuştur. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) imzalanan Berlin Antlaşması ile Bulgaristan kurulurken bunun sonucunda binlerce Türk Edirnenin doğusuna ve Anadoluya göç etmiştir.I Balkan Savaşı (1912) sırasında Trakya, Çatalcaya kadar,Bulgaristanın işgaline maruz kalmış, l1.Balkan savaşı ile Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devleti tarafından alınabilmiştir.Osmanlı Devletinin I Dünya Savaşında (1914-1918) yenilmesiyle itilaf Devletleriyle 30 Ekim 1918 tarihinde Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır
    ... ngark