1. 1.
    bir kac kilise kapatalim.

    selam ve duva ile.
    4 -1 ... erector