1. 1.
    Ateizm mümini olan kimse.
    ... jacques de molay