1. 1.
    Hoşt demek daha makbuldür.
    1 ... siyahi forvet