1. 1.
  Maliye müfettişi MUVAFFAK BEY'in raporundan:

  - "15 Mayıs günü zevalden sonra saat sekiz buçuktan itibaren rıhtıma çıkan Yunan askerleri, fevkalâde coşkun bir tezahüratta bulunan yerli Rumlar'la birlikte Hükûmet Konağı önünden Kışla'ya doğru hareket ettiler."

  - "Amiral CALTHORP, 'işgâlin muvaffak (uygun) olacağına' dair şifâî teminat (güvence) verdiğinden, HÜKÛMET ve AHALi mukavemet etmemeyi (karşı koymamayı) kararlaştırmışlardı."

  - "Yunan kıt'aları Hükûmet Konağı ile Kışla'nın önünden geçerken, silahını çatıp beklemekte olan Türk askerleri ve civarda toplanmış olan Müslüman halk, yerli Rumlar'ın ağır tahrikine (kışkırtmasına) rağmen, sükûnetini muhafaza ettiler."

  - "Yunan kıt'aları Kışla'dan 200 metre ilerledikten sonra, 2 el silah sesi duyuldu. Rumlar'ın ötedenberi husumetini (düşmanlığını)celbetmiş olan Komiser HÜSEYiN EFENDi, yerli Rumlar tarafından atılan bu kurşunlarla şehit edildi!"

  - "Silahların patlaması üzerine, (Yunan askerleri) Kışla ve Hükûmet Konağı'nı şiddetli bir ateşe tuttular."

  - "Yarım saat süren bombardımanın hafiflediğini gören Kolordu Kumandanı ALi NADiR PAŞA, Teğmen CELAL BEY'i, eline BEYAZ BAYRAK alarak ateş kesilmesini talep etmeğe memur etti. Ama ateş kesmeyerek onu yaraladılar!"

  - "Ancak bir müddet sonra, Yunan kumandanı 'hayatlarını muhafaza kaydı' ile Kışla'daki subay ve erlerin teslimini istediğinden Kışla'dan çıkmaya başladılar. Fakat Kumandan Paşa kapıdan çıkar çıkmaz, bir Yunan subayı tarafından yakasına sarılarak yere düşürülmüş, ve ayaklar altında çiğnenmiştir!"

  - "Maiyetindeki subaylar da aynı hareket ve kötü muameleye düçâr oldukları gibi, bir çok defa ZiTO VENiZELOS (Yaşasın Venizelos) diye bağırmaya zorlandılar!"

  - "Erkân-ı Harb miralay (albay) FETHi BEY, ZiTO sözünü kat'i surette söylemekten imtina ettiği için, süngü ve dipçik darbeleri ile vahşiyâne bir surette imha edildi!"

  - "Bu mezalimden sonra, Türk subay ve erleri PATRiS vapuruna sevk edildiler. Giderken serpuşları alınmış, elbiseleri yırtılmış Türk askerlerinin üzerlerinde kıymetli ne varsa soyulduğu gibi, yapılmadık işkence ve hakaret de bırakılmamıştır!"

  - "Rıhtıma gelindiğinde, Türk askerleri gerek demirli duran gemilerden, gerekse dizilmiş olan Yunanlar'dan ve evlerin pencere ve balkonlarındaki yerli Rumlar tarafından açılan müthiş bir ateşe mâruz kaldı. Bu suretle 30 kadar subay şehit oldu, 60 kadarı da yaralandı!"

  - "Erkân-ı Harb (Kurmay) Miralay ALi BEY ile Binbaşı ŞÜKRÜ BEY de şehit olanlar arasındaydı. ŞÜKRÜ BEY'in boynuna taş bağlanarak denize atılmış, nâşı 12 gün sonra çıkarılabilmişti!"

  - "PATRiS gemisine varabilenler 48 saat aç ve susuz bırakılarak insanlıkla asla kaabil-i telif olmayacak hakaret ve zulümlere mâruz bırakıldılar."

  - "Hükûmet Konağı'nda memurlar, Vali'nin yanına sığınmışlardı. Vali ateşi kestirmek için BEYAZ BAYRAK çıkarmıştı. Bunun üzerine Yunan askerleri içeri girerek memurların üzerine atıldılar. Süngü ve dipçik darbeleri arasında hepsi zahire borsasına sevk olundu."

  - "Giderken her adım başında bir Yunan subayı kafileyi durduruyor, ve ZiTO VENiZELOS diye bağırmaya mecbur ediyordu!"

  - "işgalden iki saat evvel memurlara Mayıs ayı maaşları verilmişti. Yol boyunca bu paraların hepsi çalındığı gibi, üstlerinde başka ne bulunduysa tamamen aşırılmıştı!"

  - "Kafile Gümrük binası önüne geldiği esnada, tabanca ve bıçaklarla mücehhez, tehditler savuran yerli Rumlar'dan müteşekkil bir güruh zavallıların üzerine atıldılar!.. Bu arada bir Amerikalı subayın zuhuru, kanlı boğuşmayı durdurdu. Yunan subayları yerlileri dağıttılar. Memurlar çeşitli işkenceler altında 36 saat zahire borsasında alıkonuldu."

  - "Askerler ve memurlar öldürülüp yaralanırken, şehre yayılan Palikaryalar ve bunlara iltihak eden yerli Rumlar, tesadüf ettikleri her fesliye hücum ediyorlar ve merhametsizce öldürerek üzerlerinde mevcut her şeyi çalıyorlardı!.. Ertesi gün 'mavi-beyaz' rozet satan çocuklar, gayet mânidâr bir şekilde, 'CAN KURTARAN satıyoruz' diye bağırıyorlardı!"
  1 ... salon beyefendisi
 2. 2.
  (bkz: atatürk ün batı anadolu ya sscb heyeti davet edişi)
  ... usualsuspects