1. 1.
    kokan koku ketondur.
    ... gulhan seven adam