1. 1.
    2 bucuk oldu saat yemek pisirmem yardim ya.
    -1 ... mamu12