1. 1.
  matematik sorusudur.

  ryan babel eder. muhahahahha.
  ... saldirayterk
 2. 1.
  Crouch eder.
  2 ... kenansodom