1. 1.
  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi açıklamaları. işte yeni eğitim modeli:

  iÇERiK VE UYGULAMA

  - Tüm okullarda Tasarım - Beceri Atölyeleri kuruluyor.
  - Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.
  - Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.

  OKUL GELiŞiM MODELi

  - Tüm okullarda Tasarım - Beceri atölyeleri kuruluyor.
  - Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.

  ÖĞRENME ANALiTiĞi ARAÇLARIYLA VERiYE DAYALI YÖNETiM

  - Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor.
  - Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor
  - Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.

  ÖLÇME VE DEĞERLENDiRME

  - Okullarımızda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılıyor
  - Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde 'Öğrenci Başarı izleme Araştırması' yapılıyor
  - Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor.
  - Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ' e-portfolyo ' sistemine geçiliyor.

  iNSAN KAYNAKLARININ GELiŞTiRiLMESi VE YÖNETiMi

  - Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor
  - Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor. (3 ARTI 1 YIL OLUYOR)
  - Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor
  - Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor
  - Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor
  - Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor.
  - Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale geliyor.
  - Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor
  - Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderiliyor
  - Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor.
  - Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyor

  OKULLARIN FiNANSMANI

  - Okullara gelişim bütçesi veriliyor.
  - Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kuruluyor.
  - Diğer bakanlıklarla işbirlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor.
  - Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçiliyor.

  TEFTiŞ VE KURUMSAL REHBERLiK HiZMETLERi
  - Teftiş sisteminde rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma birbirinden ayrılıyor
  - Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol veriliyor.

  REHBERLiK VE PSiKOLOJiK DANIŞMANLIK

  - Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor.
  - Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Milli Eğitim Sistemimizde yeniden yapılandırılıyor
  - Türk kültürüne özgü tanılama, yönlendirme, yetkinlik araçları yapılandırılıyor.
  - Rehberlik araştırma merkezleri (RAM) yeniden yapılandırılıyor.

  ÖZEL EĞiTiM

  - Özel gereksinmeli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılıyor.
  - Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor.
  - Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor

  ÖZEL YETENEK

  - Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor
  - Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturuluyor.
  - Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılıyor.
  - Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor
  - Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.
  - Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor.

  YABANCI DiL EĞiTiMi

  - Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak
  - Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkanı sağlanıyor
  - Okul ve program türlerine göre farklı dil becerileri ön plana çıkarılıyor.
  - Yabancı dil öğrenimi dijital platformları kuruluyor.
  - Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye, karaoke kullanılıyor.

  ÖĞRENME SÜREÇLERiNDE DiJiTAL iÇERiK VE BECERi DESTEKLi DÖNÜŞÜM

  - Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturuluyor.
  - Ulusal dijital içerik arşivi oluşturuluyor
  - Dijital yeni nesil ölçe araçları geliştiriliyor
  - Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler destekleniyor.

  ERKEN ÇOCUKLUK
  - 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına giriyor.
  - Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor.
  - Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor.
  - Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak 'kalite standartları' uygulamaya giriyor.

  TEMEL EĞiTiM

  - ilkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor.
  - ilkokullarda teneffüs süreleri arttırılıyor.
  - ilkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri kuruluyor.
  - Eğitim kayıt bölgelerinde Okul - Mahalle spor kulüpleri kuruluyor.
  - Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor.

  ORTAÖĞRETiM

  - Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor.
  - Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor
  - Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor.
  - iş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor.
  - Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.
  - Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkanları geliştiriliyor.

  FEN LiSELERi VE SOSYAL BiLiMLER LiSELERi

  - Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor.
  - Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öğretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor
  - Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.

  iMAM HATiP ORTAOKULLARI VE LiSELERi

  - imam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor.
  - Ders çeşidi azaltılıyor
  - Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor.
  - Arapça ve ingilizce yaz okulları açılıyor
  - imam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

  MESLEKi-TEKNiK EĞiTiM

  - Döner sermaye gelirlerinden alınan %15'lik hazine kesintisi %1'e düşürülüyor.
  - Esnek ve modüler müfredat geliyor.
  - Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor.
  - Mesleki teknik eğitim öğrencileri okurken çalışıyor.
  - Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor.
  - Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor.
  - Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor.

  ÖZEL ÖĞRETiM

  - Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılıyor
  - Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçiliyor
  - Özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

  HAYAT BOYU ÖĞRENME

  - Okul dışı kalan yetişkinler için diplomaya esas müfredat yapısı sadeleştiriliyor.
  - Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri başlıyor.
  - Ulusal Hayat Boyu Öğrenme izleme Sistemi Kuruluyor.
  - Başta kadın ve çocuk olmak üzere şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılıyor.
  - Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

  https://www.haberler.com/...-daha-az-11361531-haberi/
  2 ... daikokuten
 2. 2.
  her gelen bakanın yaptığı gibi bu bakanda eğitim sisteminde değişikliğe gidecek anlaşılan. ülke eğitimini değiştirmekten çorba yaptılar.
  1 ... this
 3. 3.
  Bütün liseler birleştirilmeli meslek anadolu fen imam lisesi ayrımı olmamalı sene olmuş 2018 hala bu yanlış var.
  -3 ... shssss
 4. 4.
  Matematik öğretmenleri için sınıflara arkadan çıkış kapısı falan yok mu? Ah şu veliler asdss. Tenefüs süreleri artmalı tabii yaa.
  ... mey sayisi
 5. 5.
  Laf salatası olmuş. Hayırseverlerin bağışlarından medet umuluyor.

  Dünyada bu işi ileri seviyede uygulayan ülkeler var. Al aynısını uygula.
  -1 ... portatif