1. 1.
    totem mi yapiyon kardes. vazgec bence.
    1 -2 ... vanligogh