1. 1.
    (bkz: amina bile korum)
    2 -1 ... revy