1. 1.
    Para lazım ne yapalım.
    1 ... kara han