1. 1.
  Osmanlı sultanlarının yirmisekizincisi ve islam halifelerinin doksanüçüncüsü.

  Saltanatı: 1789-1807
  Babası: III. Mustafa Han - Annesi: Mihrişah Sultan
  Doğumu: 24 Aralık 1761 Vefatı: 28 Temmuz 1808

  24 Aralık 1761'de Topkapı Sarayı'nda doğdu. Şehzadeliğinde en değerli hocalar elinde mükemmel bir eğitim ve öğretim görerek yetiştirildi. Yüksek din ve fen ilimlerini, Arapça ve Farsça'yı öğrendi. Amcası I. Abdülhamid devrinde hükümdarlık sırasının kendisine de geleceğini düşünerek, Avrupa devletlerinin siyasetini, idari ve askeri teşkilatlarını öğrenmeye çalıştı. Amcasının vefatı üzerine 28 Mart 1789'da tahta çıktı.

  III. Selim Han'ın hükümdar olduğu sırada Osmanlı-Rus ve Avusturya harpleri devam etmekteydi. Bilhassa Kırım'ın Moskof işgaline düşmesi dolayısıyla Selim Han çok üzülüyordu. Hazmedemediği bu durumu bir an önce düzeltmek istiyordu. O düşmana haddini bildirmeden ve ecdadının âhını yerde bırakmadan Allah'ın canını almamasını ve devletin kuvvet bulmasını niyaz eder.

  Cephedeki serdarlara fermanlar göndererek düşmana karşı cansiperane mücadele edilmesini ve Kırım'dan çıkarılmasını istedi. Buna karşılık Osmanlı ordusunun Rusya ve Avusturya cephelerinde bozgun durumunda bulunması sebebiyle sadrazam Padişah'a "Askerde cenk edecek hal yoktur." diye cevap verdi. Bu haber üzerine daha da kederlenen Sultan; "Ben kan ağlıyorum." dedikten sonra, gece gündüz uğraşarak gönderdiği bunca askerin ne olduğunu sorar. Lakin bu ordu ile zafer kazanılmasının mümkün olmadığını anlayan Selim Han, Avusturya ile 1791'de Ziştovi, Rusya ile de 1792'de Yaş muahedelerini imzaladı.

  Bu sırada Avrupa'nın ve hususiyle komşularının Fransa ihtilali ile meşgul olmalarını fırsat bilen Selim Han, derhal ıslahat teşebbüslerine girişti. Devlet adamlarının ıslahat hakkındaki fikirlerini raporlar halinde aldı. Bir komisyon kurarak ıslahat programını hazırlattı. Bu programda askerî ıslahatın yanı sıra, mülkî, idarî, ticarî, içtimaî ve siyasî ıslahatlar da yer alıyordu. Bu programa bağlı olarak 24 Temmuz 1793'te Bostancı ocağına bağlı, modern tarzda Nizam-ı Cedit adıyla yeni bir ordu kurdu. Ordunun teknik sınıfları takviye edilerek, humbaracı, topçu ocakları için yeni kanunlar yapıldı. 1794'te Mühendishane-i Berr-i hümayun kuruldu. Ticarî ve iktisadî sahada yenilik yapılıp, zahire nazırlığı kuruldu. Avrupa devletlerine daimi elçilikler kurularak 1793'te ilk tayinler yapıldı. Avusturya, Fransa, Prusya ve ingiltere merkezlerine gönderilen elçiler, bulundukları memleketlerin her türlü ilerlemeleri ve gelişmeleri hakkında bilgiler toplayarak istanbul'a rapor edeceklerdi.

  Selim Han geceli gündüzlü çalışma ile kısa bir sürede gerçekleştirdiği ıslahatların neticelerini görmeye başladı. Mısır'ı işgal eden Napolyon'un 17 Mart 1799'da Akka kuşatması Nizam-ı cedit ordusu tarafından kırıldı. Akka önünde ağır bir bozguna uğrayan Napolyon, 22 Ağustos 1799'da Mısır'ı da terk etmek zorunda kaldı. 1803'te Arabistan'da ortaya çıkan vehhabi isyanı bastırıldı. 1805'te Fransız ihtilalinin etkisiyle Rumeli'de baş gösteren isyan hareketleri Abdurrahman Paşa komutasındaki Nizam-ı cedit askeri tarafından kısa bir sürede bastırıldı. Bu olayları fırsat bilen Rusya, Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmaya başladı. Osmanlı topraklarına girerek Hotin, Bender, Kili ve Akkerman'ı ele geçirdi. ingilizler Mısır'a saldırdı. Fakat disiplinli ve kudretli yeni Osmanlı orduları, ingiliz ve Ruslara her cephede üstünlük kurdular.

  Osmanlı ordusu cephede başarılar elde ederken, istanbul'da Nizam-ı cedit düşmanları harekete geçti. Fransa ve ingiltere'nin de etkisi ile Osmanlı devlet adamlarının bazısı da olayları kışkırttı. Aleyhte büyük bir isyanın başlaması üzerine III. Selim Han Nizam-ı cedit ıslahatlarını kaldırdığını ilan etti. Ancak bununla yetinmeyen isyancılar Nizam-ı cedit taraftarı devlet adamlarını şehit ettikleri gibi, Selim Han'ı da tahttan indirdiler (29 Mayıs 1807). Rusçuk yaranı Alemdar Mustafa Paşa kuvvetleriyle gelerek Selim Han'ı tekrar tahta çıkarmak için harekete geçti ise de daha önce davranan asiler, Sultan'ı şehit ettiler (28 Temmuz 1808). Laleli Camii yanında babası III. Mustafa Han'ın türbesine defnedildi.

  Selim Han saltanatı müddetince içte ve dışta düşmanlarıyla mücadele etmesine rağmen, ülke imar edilip fazla toprak kaybı olmadı. Başlattığı ıslahat hareketlerinin tam meyvelerini toplayacağı sırada şehit edildi. Üsküdar'da Selimiye ve Çiçekçi Camii, Selimiye Kışlası ve Heybeliada'da Bahriye mektebini yaptırdı. Şair ve hattat olup, şiirlerinde ilhamî mahlasını kullanırdı.
  10 -2 ... feylule
 2. 2.
  ilhamî mahlaslı bestekâr, şair, hattat yenilikçi padişah. Sûz-ı dilâra makamının mucidi. Şeyh Galipin dostu ve mevlevi.

  Derd ile rûyuna baktıkça senin ilhamî
  Gerçi handan olur amma ciğeri kan ağlar
  3 ... farabi
 3. 3.
  (bkz: cell-im)
  3 -2 ... cell-im
 4. 4.
  Hayali, Osmanlı'yı "Müslüman ve Avrupalı bir ülke" yapmak olan, bunun için; Mühendishane-i Berr-i Hümayun adıyla bir fen okulu açtıran, Fransa'dan Avusturya'dan hocalar getiren, Batı dillerinden kitaplar tercüme ettiren, adı 'gavur padişah'a çıkan, bütün bu projelerin bedelini ölümüyle ödeyen ve öldükten sonra "garplılaşma inkılâbının şehidi" olarak anılan sultan.
  2 ... sulh
 5. 5.
  3.nesil yazar olmak isteyen genç bir kardeşim için tavsiye edeceğim kullanıcı adı
  ayrıca eski osmanlı padşahı.
  -1 ... seri eksi oy veren ibne
 6. 6.
  1789 yılında tahta çıkmıştır. zamanında nizam ı cedid'i kurmuştur ve bazı yenilikler yapılmıştır. bu yenilikler işlerine gelmeyince yeniçeriler ve yobazlar, isyan ederek selim'i tahttan indirmişler, osmanlı tarihinde üçüncü selim ile başlayan devre islahat devri denir.
  3 ... pamuk proton ve 7 elektron
 7. 7.
  ikinci selim'in bir üst versiyonu.
  1 -2 ... boyaci
 8. 8.
  1806 Edirne Vakasına sebep olan Nizâm-ı Cedid aleyhtarlığıyla başlayan muhâlefet, âsilerden Kabakçı Mustafa;nın liderliğinde büyük hâdiselere sebep oldu. Yeniçeri zorbaları, 25 Mayıs 1807 Kabakçı Vakasından sonra; asıl niyetlerini ortaya koyarak, 29 Mayısta Sultan Üçüncü Selim Hanı hâl edip, tahttan indirdiler. Âsiler, Sultan Selim Hanın amcasının oğlu Veliaht Mustafa;yı Osmanlı tahtına geçirdiler. Sultan Selim Han, on dört ay Topkapı Sarayında nezâret altında yaşadı. Kendisine sâdık devlet adamları ve âsilerin hükümetteki icraatlarını beğenmeyen taraftarları, tekrar tahta geçirmek için faaliyet gösterdiler. Sultan Selim Han taraftarları, Rusçuk;taki Alemdar Mustafa Paşa etrafında toplanıp, harekete geçtiler. Alemdar Mustafa Paşa, Sultan Selim Hanı tekrar tahta geçirmek için Rumeli;deki maiyetiyle istanbul;a geldi. 28 temmuz 1807;de Bâbıâli ve Topkapı Sarayını basıp, Sultan Selim Hanı tahta geçirmek istediyse de muvaffak olamadı. Sultan Selim Han, 28 Temmuz 1808 târihinde Harem Dairesinde şehit edildi. 29 Temmuzda kalabalık bir cenâze merâsimiyle, Lâleli Câmii yanında babası Üçüncü Mustafa Hanın türbesine defnedildi.

  Sultan Selim Han, yaratılışında halim, selîm ve çok zekîydi. Hayırsever olup, pekçok hayır müessesesi ve eserler yaptırdı. Üsküdar;da Selimiye Câmiini ve Çiçekçi Câmiini yaptı. Eyüp Câmiini büyüterek yeniden yaptırdı. Karaca Ahmed;de Miskinler Tekkesi denilen Dedeler Mescidini yaptırıp, Küçükmustafapaşa ;da Gül Câmiini kiliseden çevirdi. Üsküdar;da hâlâ kullanılan meşhur Selimiye Kışlası nı, Heybeliada;da Deniz Harp Okulu olan Bahriye Mektebini, Halıcıoğlu;nda Teknik Üniversite mâhiyetindeki Mühendis ve Topçu mekteplerini yaptırıp yeni bölükler kurdu. Saltanatı müddetince içte ve dışta büyük düşmanlarla mücâdele etmesine rağmen, ülke îmâr edilip, fazla toprak kaybı olmadı. Tam ıslâhata başlayacağı zaman şehit edilmesi, düşündüğü büyük hizmetlerin yerine getirilmesine mâni oldu.

  http://membres.lycos.fr ecdad osmanli padi$ahlar
  1 ... serander
 9. 9.
  mevlevi tarikatini benimsemiş, sık sık galata mevlevihanesi'ne giderek ayin dinleyen ve şeyh galip'le söylişi yapan osmanlı padişahıdır.
  2 ... bu cocuk okumaz
 10. 10.
  yenicerilerin destegini de arkasina alan dorduncu mustafa tarafından tahttan indirilen, o sıralar tuna boylarinda ruslarla savasmakta olan alemdar mustafa pasanin durumu ögrenmesi ve istanbula dogru yola cıkması üzerine, dorduncu mustafanın on adamı tarafından bogularak katledilen ve pencereden alemdar mustafa pasanın ayaklarının dibine atılan sanatsever ve aydinlikci osmanli padisahi. kendisinden sonra yerine amcasının oglu ikinci mahmut gecmistir. ayrica cocugunun olmamasi, yasami boyunca icinde bir eziklikle dolasmasina neden olmustur. onu tek teselli eden sey ise naksidil valide sultana yazdigi siir ve gazellerdir.
  2 ... el matador