1. 1.
    kapaklar hidrolik sistemle acilir ve kapanir.
    ... wake up neo