1. 1.
    Çay doldur da içelim diye devam eden ilahi. Hayhuhuhayhahayhuhuhayha.
    -1 ... kaptanaga