muamma ile muallak arasında ki fark

  1. 9.
    Muallak: herhangi bir karara ve sonuca bağlanmamış, sürüncemede (gecikme) ve boşlukta havada veya asılı kalan, seçilmemiş yada seçilemeyen hal durum v.s.

    Muamma: sır, bilinmezlik, gizem, hali tavrı tarzı konumu durumu başkalarına açık ve net olmayan, öngörülemeyen örtülü, üstü kapalı. Güvenilmez.

    Bilinmezlik vechesine (başka durumlara ait nazari bakış açılarına göre kullanım ve mana birbirinden ayrılır) göre konuya yaklaşıp sorulduğunu kabul edersek: ilkinde net olmayan içinde bulunulan durumu veya bundan mütevellit (dolayı) bu hal ile bağlantılı olanı ve sebeplerini işaret eden ve bildiren sıfatın ismi. ikincisinde ise belirttiği ve işaret ettiği her neyse komple bu halin bütününün tasviri. Yani biri dışsal sebebe ve engele işaret ederken diğeri direkt fiile ve bu hale bürünen faile işaret ediyor. ilki edilgen ve sadece geçici. ikincisi ise etken ve aksi olana dek sürekli.
    6 ... gazeloglu