lg g serisi telefonlar

  1. 7.
    Kaç þanr g serisi telefonun oldu kardesim .
    0 ... 50kilomunedsssak