sigara içen akp seçmeni

  1. 3.
    onlara haram yok.
    3 ... teflon