türklerin islam a geçişi

 1. 1.
  Türkler, islam dininden önce Tengricilik dinine mensuptular. Yaklaşık 10. yüzyıla kadar Tengricilik dini Türkler arasında en yaygın din olmuştur. islamiyet öncesi Türkler ile Müslüman Arapların ilk karşılaşması 7. yüzyılda islam Halifesi Ömer bin Hattab döneminde gerçekleşmiştir.

  -8. Yüzyıl-

  700'lü yılların başında cihat ilan ederek* Türklerin yaşadığı şehirlere giren Arap-islam devleti, saldırı düzenlediği yerlerde Müslüman olmayan Türklere karşı oldukça sert mücadelelere girişti. Çok sayıda türk’ü öldürerek, şehirleri yağmalayarak ve ganimetler elde ederek* ilerleyen Kuteybe bin Müslim, her ne kadar ölümüne değin faaliyetlerini sürdürmüş ve islam'ı tanıtmış olsa da, onun yaptıkları Türklerin topluca islam'a geçmeleriyle sonuçlanmadı.*

  -Hazar Türkleri-

  islam'ı kabul eden ilk Türk boyu olarak, Hazarlar gösterilir.* 723 yılında Hazar Türkleri Müslüman Arapları yenilgiye uğratınca büyük bir ordu ile Hazarların üzerine yürüyen Emeviler, Halife Hişam Bin Abdülmelik döneminde (724 - 743) Hazarları, Kafkasya’nın ötesine kadar atmayı başardılar.

  -türgeş boyları-

  Türgeş boylarının direnişi ise 745 yılında Göktürk Devleti'nin yıkılışına kadar sürdü. Bu tarihten sonra Türk toprakları doğudan Çin, batıdan Arap işgali ile karşı karşıya kaldı. Araplara karşı savunma görevini ise Türgeşlerden sonra Karluk Türkleri üstlendi.

  -abbasiler dönemi-

  750 yılında Emevîler yıkılıp Abbasiler gelince Arap olmayan azınlıkların durumunda iyileşme görüldü. Bu nedenle Türkler de Abbâsîler'e sıcak baktılar. Daha önce orduda yararlanılmakla beraber hor görülen iranlılar ve Türkler Abbasi ordusunda ve yönetiminde önemli yerlere gelebildiler.

  -talas savaşı-

  Aynı esnada Karluk Türkleri doğudan Çin işgali tehdidi altında idiler. Karluklar Çinlilere karşı Abbasilerden yardım talebinde bulundular. Abbasi yönetimi Türklerin aradan çıkmasının Çin tehdidini kendi kapılarına getireceğini görerek bu teklifi kabul etti. Türkler ile Müslüman Araplar tarihte ilk kez ittifak oluşturdular. 751 yılında Talas Irmağı kenarında gerçekleşen savaşta Arap ve Türk orduları Çinlileri ağır bir yenilgiye uğrattılar. Talas Savaşı Türk müslüman ilişkilerinde ve Türklerin Müslümanlaşmasında bir dönüm noktası olmuştur.

  -ilk müslüman türk devletleri-

  Türklerin kitleler hâlinde Müslüman olmaları 10. yüzyılda hız kazandı. Karluk'tan sonra, Yağma ve Çiğil boyları, ardından Oğuzlar arasında islâmiyet yayıldı. Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri, ilk Müslüman Türk devletlerinden olan Karahanlı Devleti'ni (840), Oğuzlar ise Büyük Selçuklu Devleti'ni (1038) kurdular.
  2 ... rimi rimi ley
entry'i yoruma kapat
 1. henüz yorum girilmemiş.