einstein podolsky rosen paradoksu

  1. 1.
    (bkz: epr paradoksu)
    0 -1 ... j mistyy