samiler

 1. 8.
  Samîler dolikosefal (uzun kafalı) Akdeniz tipi insan gruplarına dahil olan kavimlerdendir.

  Bu kavimlere Samî adının verilmesi, Tevrat’ın tufandan sonra insanları Nuh’un oğullarından üreten gelenekle ilgilidir. Buna göre Samîler, Toroslar’dan veya Ararat (Ağrı) Dağları’ndan gelmişlerdir.
  Bunlar, zamanında Kuzey Afrika’yı işgal eden Hamî ırkıyla yakın akrabadır. Her iki dilin kökleri arasındaki yakın benzerlikler de buradangelmektedir. Ancak göçler sırasında Samîler kuzeye doğru, Hamîler ise doğuya doğru göçetmişlerdir.
  Bazı bilginler de Samîlerin ana yurdu olarak Arabistan’ı göstermişlerdir.
  Samîler dağınık bir halde ve çeşitli etnik gruplarla karışmış oldukları için bu gruplar arasında saf Samî
  tipine rastlamak oldukça güçtür. Samî ırkın saf antropolojik tipini Arap asıllı tarihçilerden ibn-i Haldun’un “Arabı aribe ve Arabı arba” dediği eski Araplarda aramak gerekir.
  Samî tipi; iri yapılı, uzun yüzlü, siyah gözlü ve siyah saçlı, gaga burunlu dolikosefal (uzun kafalı) bedevidir. Bunlar tarihte ilk kez Sümerler’in Mezopotamya tarihi içinde medeniyetlerini oluşturdukları dönemde, Fırat’ın batısında, Suriye-Irak çölünde göçebe bir halde görünmüşlerdir.
  Mezopotamya’da olduğu gibi, eski Mısır’da da Samî kavimlerini görüyoruz. Samîler hakkındaki en eski arkeolojik belge MÖ. 3200 tarihlerine doğru Menes tarafından Mısır’da Thenis’de kurulmuş olan ilk sülalelerin ünlü firavunlarından Den’e (MÖ.3175) ait bir palet (levha) üzerindeki tasvirdir. Uzun saçlı, düz veya hafifçe gaga burunlu, dolikosefal diz çökmüş bir insanı gösteren bu tasvir, bir doğruluğu anlatmaktadır. Yine aynı insan tipi, Thinit firavunlarından Smerhat’ın (MÖ. 3135) Sina Yarımadası’ndaki zaferini betimleyen bir kabartmada görülmektedir. Her iki tasvirin de Arap Yarımadası’ndan ilk defa Sina bölgesine doğru çıkmış olan Samî kabilelere ait oldukları kabul edilmektedir.
  Mısır vesikaları, MÖ. 4. Bin’de Samî dediğimiz bu tip kabilelerin Sina Yarımadası bölgesinde göründüklerini bildikleri gibi, Sümerler’e ait belgelerde de bu tip insanların yine aynı tarihlerde Fırat nehrinin batı kıyılarında, Irak ve Suriye arasındaki çölde görünmeye başladıklarını göstermektedir.
  1 ... turkmen balasi