turkiye nin kesin kurtulusu

  1. ?.
    benim basbakan olmam ile allahin izni ile turkiye kurtulusa erecektir.

    - kurtar bizi mulayim
    - ben sizi kurtaricam ama önce su bombadan kurtulayayim
    1 ... mulayim