bugün 882 başlık

temaşa yı leyal

 1. 0 0
  gel bu akşam da ser-be-ser güzelim
  levha-i kâinatı seyredelim:

  gölge, hep gölge, her taraf gölge,
  gölgelerle bütün zemin mestûr;
  asman yalınızca nîm manzûr.

  görülen başlıyor görülmemeğe;
  bir dumandan kefenle cism-i cihan
  kalıyor ka'r-ı leyl içinde nihan...

  şimdi her gûşe ebkem ü câmid:
  ne ağaçlarda zemzemât-ı riyâh,
  ne hadâyikte ihtizâz-ı cenâh...

  her taraf hufte, her taraf râkid;
  sanki engüşt ber-dehan, melekût
  bütün eşyâya der: sükût, sükût!

  bu hiyâbân-ı târ ü nâimde
  camlar üstünde resmeder ancak
  dest-i şeb şu'leden birer zambak...

  gelir ancak bu bâğ-ı muzlimde
  gelir enfâs-ı zâr uzaklardan,
  tâ uzaklardaki dudaklardan...

  bu temâşâya karşı göz yorulur:
  hisseder, seyredenlerin nazarı
  en kavî dalda bir elem tavrı!

  herşey artık bu dem tanışılmaz olur:
  rûy-i eşyâya gölgeler, sisler
  bir tecahül nikaabı ferşeyler.

  gecenin tûde-i bahârından
  süzülen bir sükût-i tenhâyî
  doldurur hep hâyat-ı eşyâyı.

  seyreder bir bulut kenarından
  bir hilâlin nigâh-ı tannâzı
  kalb-i zulmette titreyen râzı.

  ah, bak sevgilim bu zulmette
  ne kadar cüssesiz kalır insan,
  bizi güyâ ezer bu leyl-i giran.

  bu karanlık leyâl-i hasrette
  öyle hisseyleriz ki güyâ biz
  ebediyyetle rû-be-rû geliriz.

  bu zalâm-ı hamûş içinde hayal
  mütekallis, melûl ü ducret-ver
  varlığından da iştibâh eyler.

  bu rükûbet, bu samt ü cevf-i leyâl
  rûhu bir sekte-i tereddütle
  habseder bir azâb-ı seyyâle...

  sevgilim...gölge, her taraf gölge;
  sana da düştü reng-i ye'si şebin,
  gölgelendi senin de reng-i lebin;

  sen bile başladın görülmemeğe...

  Cenap Şahabettin
  #3488054