bugün 1609 başlık
4

türk edebiyatında ilkler

 1. 2 0
  1-ilk noktalama işaretleri: şinasi'nin şair evlenmesi kitabında ve Şemsettin Sami de, Kamus-ı Türkî adlı sözlüğünde rastlanır.
  2-ilk edebi eleştiri: Ülkemize ilk edebiyat eleştirisini getiren Namık Kemal'dir.En önemli eleştiri eserleri Tahrib-i Harâbât ile Takip'dir.Tahrib-i Harâbât, Ziya Paşa'nın Harâbât adlı güldestesine karşı yazılmış sert bir eleştiri niteliğindedir
  3-ilk makale: Edebiyatımızda ilk makale Şinasi tarafından "Mukaddime" başlığı ile yazılmıştır.Şinasi'nin 22 Ekim 1860 tarihli Tercüman-ı Ahval gazetesinin birinci sayısında "Mukaddime = Başlangıç" başlığıyla yayımladığı bu bildirge, insan haklarına vatandaş düzeyinden ilk bakışı yansıtır:
  4-ilk bibliyografya: Kâtib Çelebi'nin Batı'da tanınan en ünlü yapıtı "Keşfü'z-Zünun an Esamü'l-Kütübi ve'l-Fünun" edebiyatımızdaki ilk bibliyografik yapıttır. Katip Çelebi, bu yapıtını yirmi yılda tamamlamıştır.
  5-ilk antoloji: Edebiyatımızdaki ilk antoloji Ziya Paşa tarafından hazırlanan Harabat isimli yapıttır. Bu yapıt, 1874-1875'te Arap, Fars ve Türk şairlerin divan şiirleri derlenerek hazırlanmış 3 ciltlik bir ansiklopedidir.
  Ziya Paşa Harabat ile kendi edebi anlayışına ters düşen bir evreye girerek, eleştirmenlerce yerden yere vurulmuştur. Çünkü Ziya Paşa Harabat'ı hazırlamadan önce "Şiir ve inşa" makalesinde, asıl edebiyatımızın "Halk Edebiyatı" olduğunu belirtirken, "Harabat" adlı Divan Edebiyatı antolojisinin önsözünde ise Divan Edebiyatını överek çelişkili görüşler savunmuştur. Namık Kemal'in Tahrib-i Harabat isimli eleştiri yapıtı Ziya Paşa'nın bu çelişkisini dile getirmek ve yermek amacıyla kaleme alınmıştır.
  6-ilk roman: Edebiyatımızdaki ilk roman Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat'tır. şemsettin sami'ye aittir.
  7-ilk kadın romancı: fatma aliye'dir.
  8-ilk tarihi roman: Edebiyatımızdaki ilk tarihi roman "Cezmi"dir. yazarı namık kemal'dir.
  9-ilk çeviri roman: Edebiyatımızda ilk çeviri roman; Tercüme-i Telemak'tır. Yusuf Kamil Paşa tarafından çevrilmiştir. Kitabın orijinal adı Les Adventures de Télémaque (Telemak'ın Maceraları), yazarı Fransız yazar Fénelon'dur.
  10-ilk psikolojik roman: Edebiyatımızda ilk psikolojik roman Eylül'dür. mehmet rauf tarafndan yazılmıştır.
  11-ilk psikolojik roman denemesi: Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım'ın Zehra adlı eseridir..
  #3199822
 2. 1 1
  ilk roman, vartan paşa nın agapi isimli romanıdır.
  #3199828
 3. 1 1
  ilk tiyatro eseri, Şinasi'nin Şair evlenmesi adlı eseridir.
  #3199847
 4. 0 0
  ilk edebi roman,namık kemal ,intibah
  #3199863
 5. 1 1
  ilk edebi topluluk: (bkz: servet-i fünun)
  ilk gezi yazısı: (bkz: seyahatname), (bkz: evliya çelebi)

  türk edebiyatında ilkler tam listesi için ;
  http://tr.wikipedia.org
  #3200425
 6. 2 -2
  nobel edebiyat ödülü alan ilk defa alan türk yazar: (bkz: orhan pamuk)
  #3200440
 7. 1 1
  ilk köy romanı,nabizade nazım-karabibik.
  #3201819
 8. 0 0
  ilk realist roman
  recaizade mahmut ekrem; araba sevdası(sayısalcıyım ama gene biliyorum)
  #4611052
 9. 0 0
  noktalama işaretlerini ilk kullanan şinasi.
  #4611072
 10. 0 0
  batı tekniğine uygun ilk roman: aşk-ı memnu - halit ziya uşaklıgil.
  #4611074
 11. 1 1
  ilk mizah dergisi;
  diyojendir. *
  #4611102
 12. 0 0
  ilk pastoral şir: Abdülhak Hamit Tarhan /Sahra
  ilk hikaye kitabı : Ahmet Mithat /Letaif-i Rivayet
  Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul
  #4611113
 13. 1 -1
  ilk özel gazete : Tercüman-ı Ahval
  ilk resmi gazete : takvim-i vakayi
  ilk yarı resmi gazete : ceride-i havadis
  ilk Resimli Gazete : Ayine-i Vatan .
  #4616025
 14. 4 2
  *ilk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859

  *ilk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

  *Batılı tekniğe uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı Memnu

  *ilk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859

  *ilk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik

  *ilk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül

  *ilk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem /Araba Sevdası

  *ilk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vakayi

  *ilk yarı resmi gazete : Ceride-i Havadis

  *ilk edebî roman: Namık Kemal / intibah

  *ilk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi ,Ahmed Mithat / Yeniçeri

  *ilk özel gazete : Şinasi ile Agah Efendi/ Tercüman-ı Ahval

  *ilk pastoral şiir : Abdülkhak Hamit Tarhan /Sahra

  *ilk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan: Şinasî

  *Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk gazeteci : Şinasi

  *Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan :Abdülhak Hamit Tarhan/Eşber

  *Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : Abdülhak Hamit Tarhan / Nesteren

  *ilk bibliyografya:Katip Çelebi / Keşfü’z Zünun

  *ilk hatıra kitabı : Babürşah /Babürname

  *ilk hamse yazarı :Ali Şir Nevai

  *ilk tezkire : Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais

  *ilk şiir antolojisi : Ziya Paşa /Harabat

  *ilk atasözleri kitabı : Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye

  *ilk mizah dergisi : Diyojen /Teodor Kasap

  *ilk hikaye kitabı : Ahmed Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet

  *ilk fıkra yazarı : Ahmet Rasim

  *ilk Türkçe yazılan ilk kitap : Yusuf Has Hacip / Kutadgu Bilig

  *ilk siyasetname : Yusuf Has Hacip/ Kutadgu Bilig

  *Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : Yusuf Has Hacip / Kutadgu Bilig

  *ilk didaktik şiir örneğimiz:Kutadgu Bilig

  *Aruzla yazılan ilk eserimiz : Kutadgu Bilig

  *ilk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya Uşaklıgil

  *Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul

  *ilk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

  *ilk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk : Fecr-i Ati(Servet-i Fünün)

  *ilk seyahatname : Seydi Ali Reis / Miratül Memalik

  *ilk Edebiyat tarihçimiz:Abdulhalim Memduh Efendi

  *Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz : Fuat Köprülü

  *Sahnelenen ilk tiyatro : Namık Kemal / Vatan yahut Silistre

  *Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekilerinden farklı ilk örnekleri veren:Tevfik Fikret

  *Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı : Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki

  *ilk natüralist eserimizin yazarı : Nabizade Nazım / Zehra

  *Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi:Nedim

  *Şarkı nazım türünü ilk kullanan: Nedim

  *ilk tarih ve coğrafya ansiklopedisi : Kamusul Alam

  *ilk sözlüğümüz : Kaşgarlı Mahmut / Divan-ı Lügat-it Türk

  *ilk Türkçe sözlük : Şemsettin Sami / Kamus-ı Türki

  *ilk özdeyiş örneklerini veren :Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık

  *Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin : Orhun Abideleri (Göktürk Kitabeleri)

  *Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: Recaizade Mahmud Ekrem

  *Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul

  *Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı : Ömer Seyfettin

  *Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan : Abdülhak Hamit Tarhan / Validem

  *ilk köy şiiri : Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı

  *ilk alfabemiz : Göktürk Alfabesi

  *Tekke şiirinin kurucusu : Ahmet Yesevi

  *ilk Türk destanı : Alp Er Tunga Destanı

  *Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan :Namık Kemal

  *Bizde epik tiyatro türünün kurucusu : Haldun Taner

  *ilk kadın romancımız : Fatma Aliye Hanım

  *Süslü nesrin ilk temsilcisi : Sinan Paşa

  *Dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı

  *Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan : Şinasi

  *Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :Halide Edip Adıvar/Ateşten Gömlek

  *ilk uyarlama tiyatro eserinin yazarı : Ahmet Vefik Paşa

  *Deneme türünün kurucusu :Montaigne

  *ilk divan şairi :Hoca Dehhani

  *Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadoluyu işleyen : Refik Halit Karay

  *En başarılı psikolojik roman yazarımız: Peyami Safa / 9.Hariciye Koğuşu

  not: bkzları verip, isimleri düzeltirken götüm çıktı sevgili yazarlar. edebiyat aşkından işte. evet.
  #22794339