mutezile

 1. 5 5
  akla buyuk onem veren ve insanin ozgur irade sahibi oldugunu savunan mutezile,sunni itikat mezheplerinin dogmasina yol acmistir.
  #206106
 2. 4 4
  kelam ilmi mutezileyle birlikte ortaya çıkmıştır;bu mezhep allah ın sıfatları kader gibi konularda ehl-i sünnet çizgisinden ayrılırlar...
  #356792
 3. 2 2
  6. ve 8. yy'larda islam devletinin şartlarına göre yönetildiği mezhep. islamdaki kader anlayışına karşı çıkan bir mezheptir.
  #357207
 4. 3 3
  islamda özgürlük karşısındaki tutumlardan en realistidir.. insan,kişisel ve toplumsal yaşamda özellikle devlet içinde devinimlerinde tam bir bağımsızlığa sahiptir.o halde edimlerinin sonucuna ve yaptırımlarına katlanacaktır.insan tümüyle özgürdür.edimlerinin iyilik ve kötülüğüne göre tanrı ceza verir.tersi durumda tanrının adaletsizliği diye bir durum ortaya çıkar
  #1303213
 5. 1 1
  Halife Memun döneminde devletin resmi din yorumu olarak benimsenen, Akıl-nakil ilişkilerinde akla öncelik veren ekol. Nakli (ayet ve hadisler) esas alarak dinî konuların yorumunda akla yer vermeyen Ehl-i hadis- Selefiyye doktrini ile aklı esas alır.
  #2341784
 6. 1 1
  itizal edenler manasina gelir.
  #3066860
 7. 3 1
  kendilerini ayrıranlar, yoldan çıkıp uzaklaşanlar anlamına gelen kelime.

  mutezileye bu ismi mutezilenin karşısında olanlar vermişlerdir. mutezililer de, doğruyu bulmak için ayrılanlar, uzaklaşanlar anlamında kendilerine layık görmüştür.

  enteresan adamlarmış ayırca; şefaat, sıfatullah, ruyetullah v.s. görüşleri ehl-i sünnet kafadan uzaklaşılıp incelenmeli.

  tam tersi için;
  (bkz: cebriyye)
  #3548237
 8. 2 2
  bilimsel islamcılardır.
  #4118032
 9. 2 2
  islâm'da Akılcılık akımı; 8. Yüzyılda Hasan Basri'nin öğrencisi Vasıl bin Atâ tarafından ortaya atılmıştır. Sünnîlerce kabul edilmez. Beş ilkeye dayanır;

  1. insan özgürdür ve kadere bağlı değildir.

  2. Tanrının kendinden ayrı niteliği yoktur, başka nitelikler tanımak, başka tanrılar yaratmak demektir.

  3. inançlı ve inançsız arasında kabahatlı yani "Fasık" rütbesi vardır, büyük günâh işleyenler Fasık'tır., ölmeden önce tövbe ederlerse mümin olurlar.

  4. Kötülerin cezalandırılması ve iyilerin ödüllendirilmesi Tanrı için zorunlu bir iştir. Tanrının yasağını çiğneyen kişinin yine Tanrı tarafından bağışlanması da akla aykırıdır.

  5. iyi şeylerin yapılması, kötü şeylerin yapılmaması akıl ölçütüyle geçerlidir, yani Kur'an'da yasaklananlar akılla ölçülmelidir.

  Mütezîle inancında Tanrının asla görülemeyeceği vardır. Mütezîle hareketi, islâmî düşünce çizgisinde Tanrıbilim Okulu olarak düşünülmektedir.
  #4180395
 10. 6 0
  "eğer müslümanların geneli bu görüşü benimseseydi bugün islam alemi adam gibi bir yerlerde olurdu" diyebileceğimiz islami akım. sloganları "akıl nakilden üstündür"'dür. birgün diktatör falan olursam müslümanlara zorla benimsetirim.
  #6767346
 11. 1 1
  vasıl bin ata tarafından sistematik bir düşünce haline getirildi...mutezile nin hakikatten ayrılan yönleride olsa ...islam düşünce geleneğinin dallanıp budaklanmasına büyük katkıları oldu...
  #7133645
 12. 2 2
  ayetleri akılla yorumlayan ve din konular aklı ön planda tutan felsefedir. islam dinin kabile dini olmasını engellemiştir. özellikle emevilerin arap milliyetçiliği yaptığı bir dönemde islamın tüm insanların dini olduğunu savunmuşlardır.
  #7554855
 13. 1 -1
  bazı şeylerin ilkesel olarak bilinemez olduğunu matematik formunda kanıtlayan werner heisenberg'in öncüsüydüler.
  harun reşid'in ve oğlu memun'un, müslümanları yunanlaştıran mezhebi olarak bilinirdi.
  #7918212
 14. 1 -1
  imam eşari nin kırk yaşına kadar aralarında bulunduğu ve daha sonra ayrılıp yanlışlarını düzelttiği mezhep dir.
  #7918251
 15. 2 0
  "akıl nakilden üstündür" diyerek islam dünyasına müthiş bir istikamet vermiş akımdır. bugün türkiye de bile diyanet eliyle anlatılan din anlayışının üç temel yanlışı vardır: 1)nakilci 2)şekilci 3)mezhep taassubuna dayalı. bu nedenlerle din temelli sorunlarımızı çözemiyoruz, çünkü diretilen konular akıl ve mantıkla bağdaşmıyor.
  #7918470
 16. 2 0
  mezhepten çok aslında felsefi bir okuldur. kurandaki çelişkileri akılcılıkla yorumlamaya çalışmışlardır. bildiğin ortodoks müslümanlığın karşısına protestan müslümanlık tavrını koymuşlardır.

  mesela, allahın sıfatlarının olamayacağını söylemişlerdir. çünkü sıfat bir şeyi tanımlarken aynı zamanda onu belirli bir grubun içine de dahil eder. yani en basitinden örneklersem, akıllı ahmet ahmetin aklı dışında başka akıllıların da varlığını bildirir bize. bu durumda allahın sıfatlarının olması da da başka allahlar olduğu anlamına gelir.

  böyle ilginç adamlardır. çok eskilerin tanrıça kültü tarafından etkilendikleri hatta işgal sonucu otomatik müslüman olan romalıların sol invictus/mithra kültü inanırlarının ve mısırda bulunan yeni platoncuların desteği ve bilgisine sahip oldukları düşünülür. ama ne yazık ki koruyucuları olan halife ölünce bildiğin müslüman cemaat topunu sikmiştir bunların.
  #8058681
 17. 1 1
  zemahşeri gibi bir allame çıkaran islamın ilk rasyonel düşünce denemesi. ehli sünni'nin en önemli itikadi mezheplerinden biri olan maturudiliği önemli ölçüde etkilemiştir.
  #9324290
 18. 0 0
  Yasin Aktay şu şekilde ifade etmektedir: ilk islamcı hareketin körükörüne taklide karşı akla, islam'ın bütün boyutlarıyla hayata geçirilmesine, Müslümanların bir lidere(imama) sahip olmalarının inançlarının ayrılmaz bir parçası olduğuna ve mevcut yöneticilerin islam'a uygun hareket etmeleri gerektiğine, Müslümanca bir eylemin inancın ayrılmaz bir parçası olduğuna (amel-iman/eylem-düşünce bütünlüğüne) ve insan iradesine vurgu yapan Mutezile tarafından sistematize edilmiştir.

  Yasin Aktay mutezilenin iradeye yaptığı vurgunun ilk islamcı söylemin ana temalarından olmasının şaşırtıcı olmadığını da vurgulamıştır.

  Ayrıca (bkz: Yasin Aktay)
  #10171773
 19. 0 0
  imamı hasenin eş'ari hz.leri de bir süre mutezile safında idi,daha sonra yaptığının yanlış olduğunu düşünerek bir cuma günü hutbedeyken " şu cübbeyi çıkardığım gibi ben de mutezileden ayrılıyorum" der ve mutezileden ayrıldığını ilan eder.kendince bazı doğruları vardır,bunlardan birisi 3 kardeş örneğidir.bunu hocası cübbaiye sorar ve cübbai afedersiniz "mors " olur,cevap veremez.
  #10214445
 20. 2 2
  Mutezile hareketi islamda akılcılığa çok fazla değer verildiği harekettir. Buna karşılık selefilik akımı ise bunun tam zıttıdır, aklı reddeder adeta. Tabi herşeyin fazlası zarar sözü buraya cuk oturur.
  #15688020
 21. 1 1
  kendilerine ehli sünnet diyen bazı din çevrelerinin dediği gibi kesinlikle kafirlikle itham edilemeyecek olan mezhep. bu benim şahsi görüşüm değil ehli sünnetin kaidesidir. nitekim, mutezile mezhebinden olanlar kendilerini müslüman olarak görür, ve ayetleri de inkar etmez. bu bakımdan ehli sünnet kaideleri çerçevesinde kesinlikle bu kişiler tekfir edilemez. ancak ehl-i bidât denilebilir.

  zemahşeri gibi ehli sünnet tarafından da hürmet edilen ve büyüklüğü tanınan bir tefsir alimi çıkarmış mezheptir.
  #16767832
 22. 4 4
  bir dönem abbasi yönetiminde söz sahibi olan ancak imam eş'ari'nin ortaya çıkışının ardından takibata alınacak kadar gözden düşen mezhep. günümüzde "pozitif bilimler" denilen bilimler ile uğraşan alimlerin tamamına yakını mutezildir.

  harezmi, biruni, razi, zemahşeri bu isimlere örnektir.
  #16779733
 23. 0 0
  (bkz: el menzile beynel menzileteyn)
  #17248956
 24. 5 0
  şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki islam dünyasına hakim olan mezhep mutezile olsa idi islam ümmetinin dünyada güçlü söz sahibi olması, bilim ve teknikte öncü olması işten bile değildi. keşke ehl-i sünnet mutezile'nin akılcılığından birazcık alabilseymiş.
  #17257404
 25. 3 3
  (bkz: vasıl bin ata)
  (bkz: amr bin ubeyd)
  (bkz: ebu ali cübbai)
  (bkz: ibrahim en nazzam)
  (bkz: kadı abdülcebbar)
  (bkz: el cahiz)
  (bkz: bişr bin mutemir)
  (bkz: ebul huzeyl el allaf)
  (bkz: zemahşeri)
  #17355586