konformasyon izomeri

  1. 0 0
    (bkz: rotamer)
    #2902523