1

konformasyon izomeri

  1. 1.
    (bkz: rotamer)
    #2902523 :)