hürriyet kasidesi

entry 11 galeri video ses iyilertrends
 1. 1.
  aruzuna ve kelimelerin akışına hayran olduğum, namık kemal in kasidesi. bazı beyitleri şöyle:

  görüp ahkam-ı asrı münharif sıdk u selametten
  çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükumetten

  usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
  mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

  vücudun kim hamir-i mayesi hak-i vatandadır.
  ne gam rah-ı vatanda çak olursa cevr-ü mihnetten

  hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
  yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr u kıymetten

  muini, zalimin dünyada erbab-ı denaettir
  köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten

  durur ahkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i millete
  çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten

  biz ol ulvi nihadanız ki meydan hamiyette
  bize hak-ı mezar ehven gelir hak,ı mezelletten

  ne gam, pür,ateş-i hevl olsa da gavgaa,yı hürriyet!
  kaçarmı mert olan bir can için meydan-ı gayretten

  felek, her türlü esbab-ı cefasın toplasın gelsin
  dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten

  ne efsunkar imişsin sen ey didar-ı hürriyet,
  esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

  kilab-ı zulme kaldı gezdiğin nazende sahralar
  uyan ey yareli şir-i jiyan bu hab-ı gafletten

  (bkz: namık kemal)
  #347106 :)
 2. 2.
  zamanın yöneticilerine güzel göndermeler yapılmış çok anlamlı beyitleri
  bulunan kaside. işin en güzel yanı ise kasideler bir kişiyi övmek için yapılır. bu kişiler genelde ya zenginler ya da padişahlar olur ve kasideyi yazan kişiye kasideden ötürü büyük bir mebla öderler. tabi böyle bir zorunluluk yoktur fakat genellikle böyle olur. hürriyet kasidesi ise bir şeyi övmek için yazılmıştır. önemli bir şeyi.hürriyeti!

  ekleme: namık kemal o günkü şartlara değinirken adeta günümüz şartlarını özetlemiştir.
  #347223 :)
 3. 3.
  hürriyet kasidesi, serbest çevirisi ve yorumlanması.

  1-Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
  Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

  *işlerin doğru yoldan çıkıp bozulduğunu görünce namusumuzla devlet kapısındaki görevimizden ayrıldık. bu beyitte namık kemal, devletteki düzensizliği görüp işinden ayrılmasına atıfta bulunmuştur.

  2-Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
  Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten

  *kendini insan bilenler halka hizmetten bıkmaz. yardımsever olan mazluma yardım etmekten kaçınmaz.

  3-Hakîr olduysa millet şânına noksan gelir sanma
  Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten

  *millet sıkıntı içinde olsa da şanının azalacağını sanma. cevher yere düşmekle değerini yitirmez. osmanlı devleti 'nin içinde bulunduğu duruma telmih vardır bu beyitte. namık kemal osmanlı 'nın eski zamanlarını anımsayarak hem kendini hem de milleti avutmaya çalışmaktadır.

  4-Vücudun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandandır
  Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten

  *hamurunun mayası vatan toprağı olan vücudun vatan yolunda eziyet ve acıdan toprakla bir olsa dert değil.
  bu beyit mehmet akif 'in "kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda" dizesini akla getirir.

  5-Muîni zalimin dünyada erbab-ı denâettir
  Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten

  *dünyada zalimin yardımcısı alçaklık erbabıdır. insafsız avcıya hizmet etmekten zevk alan köpektir. namık kemal, bu beyitte düşmanla ortaklık içine girenleri avcıya hizmet eden köpekler olarak nitelendirmektedir.

  6-Hemân bir feyz-i bâkî terk eder bir zevk-i fânîye
  Hayâtın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten

  *hayatın kadrinin şöhetin güzelliğinden üstün olduğunu bilenler sonsuz ışık için gündelik zevkleri terk ederler. namık kemal \'in bu beyitteki düşüncesi tasavvuftaki dünyevî hazlardan vazgeçip allah \'a yönelmekle aynı doğrultudadır.

  7-Nedendir halkta tûl-i hayâta bunca rağbetler
  Nedir insâna bilmem menfaat hıfz-ı emânetten

  *insanların hayatın geçiciğine bu kadar rağbet etmesi nedendir. bu emaneti muhafaza etmenin insana faydası nedir bilmem.
  bu beyitte de 6. beyitle aynı yönde bir düşünce işlenmiştir.

  8-Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
  Utanmaz kendi nefsinden de âr eyler melâmetten

  *dünyada kendini herkesten alçak gören kimse kendi nefsinden utanmaz da gider ayıplamadan utanır.

  9-Felekten intikam almak demektir ehl-i idrâke
  Edip tezyîd-i gayret müstefîd olmak nedâmetten

  *idrak sahiplerinin pişmanlıktan faydalanma çabası kaderden intikam almak demektir.

  10-Durup ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i millette
  Çıkar âsâr-ı rahmet ihtilaf-ı re\'y-i ümmetten

  *yardım hükümleri milletin kalp birliğinde durur. halkın fikirlerinin farklılığından rahmet eserleri ortaya çıkar

  11-Eder tedvir-i alem bir mekînin kuvve-i azmi
  Cihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanetten

  *bir inatçının azim kuvveti dünyayı döndürür. metânet sahiplerinin ayak diremesi dünyayı titretir. bu beyitte irade ve istikrar fikri ön plana çıkarılmıştır.

  12-Kazâ her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
  Fütûr etme sakın milletteki zâ\'f u betâetten

  *talih her iyiliğini her lütfunu bir vakit için saklar. milletteki zaaftan bıkma sakın.

  13-Değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
  Felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten

  *zincire vurulmuş aslanı hareketsizliğinden dolayı küçümsemek uygun değildir. vatanseverlerin de kısmetsizliği onların suçu değildir. bu kaderin suçudur, kader utanmalıdır.
  namık kemal bu beyitte vatan yolunda mücadele edenlerin başına gelen olumsuzlukları onlara değil kadere mâl etmektedir.

  14-Ziyâ dûr ise evc-i rif\'atinden iztırârîdir
  hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten

  *ışık uzaksa yüksekliğin tepesinden mecrurîdir. tabiat, yerde kalmış kabiliyetten utansın.

  15-Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyânız kim
  Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten

  *biz o osmanlı soyunun büyük nesliyiz ki mayamız baştan başa şanlı kandanyoğrulmuştur.
  namık kemal, bu beyitte bütün türk milleti adına konuşarak, geçmişlerinin soyluluğundan dem vurmuştur.

  16-Biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
  Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten

  *biz öyle bir milletin çocuğuyuz ki, bir aşiretten bütün bir dünyaya egemen olan bir devlet çıkarttık.
  bu beyitte de 15. beyitte olduğu gibi bugünün zorluğundan geçmişte olanlarla avunarak teselli bulmaya çalışmak vardır.

  17-Biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette
  Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten

  *biz ölümü bile hiçe sayabilecek kadar yüce yaratılışlı bir milletin çocuklarıyız ki düşmanın ağağının altında kalacağımıza ölsek daha iyidir.

  18-Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
  Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

  *hürriyet kavgasında korku ateşleri olsa bile tasalanmıyorum. mert olan bir can için savaş meydanından kaçar mı?
  hürriyet kelimesi kasidede ilk kez bu beyitte karşımıza çıkıyor.

  19-Kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın
  Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten

  *celladın can alıcı kemendi, ejderhanın korkunç görüntüsü gibi olsa bile, esaret zincirinden daha güzeldir.
  kemal, bu beyitte esaret teması üzerinde durur ve esaret altına girmektense ölmeyi yeğlediğini dile getirir.

  20-Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
  Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

  *felek tüm köyülükleri toplayıp karşıma çıkarsın yine de millet yolunda çaba sarfetmekten geri kalırsam kahpeyim.
  burada kemal kendi adına konuşmuş, millet adına çaba göstermekten asla vazgeçmeyeceğini dile getirmiştir.

  21-Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
  Ki ednâ zevki aladır vezâretten sadâretten

  *baş koyduğum bu yolda çektiğim sıkıntılar, eziyetler anılsın. bu yoldaki acıların en küçüğü bile vezirlikten sadrazamlıktan daha kıymetlidir.

  22-Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim
  Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten

  *vatan, vefasız ve nazlı bir sevgiliye dönmüş. bu yüzden kendisine aşkla bağlı olanların gurbette olmalarından hoşlanıyor. gurbette diye vatanı vefasızlıkla suçluyor, kendisine yapılan bütün bu fedakarlıklara karşı vatanı kayıtsız buluyor.

  23-Müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir
  Vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten

  *ümit ve korkudan aklanmışım, vazifem menfaatten, hakkım hükümet niyetlerinden.

  24-Civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ye bidâd
  Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten

  *ey zalim, milletlerin fedakarıyla kavgadan çekin, zira kötülüğününkılıcı kahramanlık ateşinde erir.
  kemal, burada düşman milletlere sesleniyor. milletlerin en fedakarı olan türk milletiyle kavgaya girmemelerini, çünkü kahraman türk milletinin onları alt edeceğini söylüyor.

  25- Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
  Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

  *eziyet ve yalanla hürriyeti yok etmem mümkün değildir. eğer elinden geliyorsa, çalış da insanlıktan anlama yeteneğini kaldır.
  bu beyitte namık kemal düşünce gücüyle hürriyeti aynı kefeye koymaktadır.

  26-Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
  Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten

  *çabanın gönüldeki yeri elmas cevheri kadar kıymetlidir. şiddetin sıkıntısından, yükün etkisinden ezilmez .

  27-Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
  Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

  *ah ey hürriyetin yünü, ne kadar sihirliymişsin, esaretten kurtulduk, bu sefer de senin aşkının esiri olduk.

  28-Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
  Cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten

  *ey hürriyet yüzünün güzelliğini kapatma, bu şekilde bizim kalbimizi cezbet. güzelliğin ta ebediyete kadar ümmetin üzerinden uzak olmasın.

  29-Ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl
  Cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten

  *ne can sevgilisi imişsin ah ey istikbal ümidi, dünyayı bin üzüntü ve sıkıntıdan azat eden sensin.

  30-Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
  Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten

  *saadet zamanı senindir, hükmünü bütün dünyaya yay. allah geleceğini her türlü kötülükten, afetten korusun.
  klasik kasidelerin sonlarındaki dua bölümlerinde olduğu gibi, kemal bu beyitte osmanlı devleti için allah 'ın inayetini diliyor.

  31-Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
  Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten

  *ey yaralı aslan, bu gaflet uykusundan uyan, çünkü daha önce gezip dolaştığın yerler zulüm köpeklerine kaldı.
  kemal, bu beyitte yaralı aslan olarak nitelendirdiği osmanlı devletinin "hab-ı gafletten" uyanarak eski parlak devirlerine dönmesini ümid ediyor.
  #509763 :)
 4. 4.
  namık kemal, bir gün encümen i şuara arkadaşlarından biri olan leskofçalı galip'in divanına göz atarken:
  "olup mecrûh-ı peykân-ı havâdis tâir-i devlet
  demâdem hûn akar çeşmim gibi enzâr-ı milletten" *
  beyitiyle karşılaşıyor. leskofçalı 'nın bu beyitinden aldığı ilk kıvılcımı mehmet kaplan'ın deyimiyle "bir yangına dönüştürüyor."
  #509938 :)
 5. 5.
  özgürlüğe, bağımsızlığa ölümüne bağlı olmanın duygusal simgesidir. büyük namık kemal'in gözlerinden bir uyanış.
  #1511197 :)
 6. 6.
  şekil bakımından eskiye bağlı kalınan ancak içerik bakımında vatan, millet, hak, adalet kavramlarını edebiyatımıza getiren şiirdir.
  #1511355 :)
 7. 7.
  ilk defa bir soyut kavrama yazılmış olan kasidedir.
  #4668199 :)
 8. 8.
  Ey yaralı kükreyen aslan, senin gezdiğin güzel sahralar zulmün köpeklerine kaldı, artık gaflet uykusundan uyan!
  #6484109 :)
 9. 9.
  Hürriyet Kasidesi'nde Namık
  Kemal'in ''Vatan Sairi '' olduğunu, vatan kavramının onun için
  herşeyden üstün olduğunu ve ayrıca ''Hürriyet'' kavramına ne kadar
  bağlı olduğunu görüyoruz.
  Kasidede Tanzimat Döneminde uygulanan siyaseti şiddetle eleştirmenin
  yanında bir de konudaki bütünlük de bizim için ayrı bir yenilik
  arzeder.Hürriyet Kasidesi o dönemde başlatılan yenilik çalışmalarını
  destekler niteliktedir.
  Burda ilginç olan bir beyit ise ;Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
  Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten beyti ise son derece anlamlıdır.
  Şiir gününde olduğu kadar günümüzdende izler taşımakta hatta geleceğede ışık tutar niteliktedir.
  #9737748 :)
 10. 10.
  Türünün en eski ve en önemli kasidesidir. Namık Kemal'in koyduğu orjinal adı "besalet-i osmaniyye, hamiyyet-i insaniyye"
  #26407152 :)
 11. 11.
  her siyasetçinin okuması gereken fakat tahminimce çoğunun okumadığı, okusa da anlamadığı şaheserdir.
  #29979937 :)