gülbank

entry 21 galeri video 5 ses iyilertrends
 1. 1.
  eskiden yeniçerilerin ulufe aldıklarında hep bir ağızdan makamla söyledikleri dua ya da kimi dergahlarda hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua, söylenen ilahi ya da içilen ant.
  #1286130 :)
 2. 2.
  eskiden gedikten kurtulan esnafın futuvvet seyhi ve diğer esnaflarla birlikte kendi dükkanını açmadan önce katıldığı törenlerde kullanılan bir duadır. hep birlikte gülbank çekilir ve kişi işine başlar.
  #3154702 :)
 3. 3.
  muinü's-settâr,
  hâliku'l-leyli ve'n-nehâr,
  lâyezâl, zü'l-celâl,
  birdir allah! ânın birliğine,
  resûl-ü enbiyâ peygamberimiz cenâb-ı
  ahmed-i mahmûd-u muhammed mustafa
  âl-i evlâd-ı resûl-i müctebâ imdâd-ı ruhâniyetine!
  piran mürşidin, âşıkin, vâsilin hamele-i kur'ân,
  güzeştegân, ehl-i imân ervâhına, avn-ü inâyetine!
  halifetü'l-islâm es sultân ibni's-sultân
  bil-cümle islâmın necât ve seâdet ve selâmetine,
  pirler, erenler, üçler, yediler, kırklar, göçenler,
  demine devrânına hû diyelim
  huuu
  huuu
  eli kan, kılıcı kan, sinesi üryân, ciğeri püryân
  meydân-ı şehâdette allah yoluna revân.
  gazâ-yı şühedâya cemâl-i hak görünür ıyân.
  kahrımız, gazabımız düşmana ziyân!
  eûzubillâh, eûzubillâh. hüdâ'ya şükr-i bihad,
  lâilâhe illallâh! el-melikü'l- hakku'l mübin!
  muhammedü'r- resûlullah, sâdıkü'l-va'dü'l emin!
  innâ fetehnâ leke fethan mübinâ ve yensurekallâhu
  nasran aziza! ey padişah-ı halifetullah,
  es selâmu aleyke avnullah! sensin hâris-i din-i mübin,
  hâris-i şeriatullah! uğrun açık olsun ey padişahım,
  emr-i ikbâlin mecid! hûdâ kılıcını keskin eylesin,
  nûr-ı şân satvetine gün gibi medid! rûh-ı pâk-ı
  fâhri âlemi hoşnûd etsin; hak,
  gazâyı ekberin etsin mübârek ve said.
  nasrunminallahi ve fethün karin. ve beşşiri'l- mü'minin'
  yaaa! muhammed
  yektir allah
  yektir allah
  yektir allah
  illallah

  (bkz: mehteran gülbengi)
  #4294272 :)
 4. 4.
  bismişah allah allah
  vakitler hayrola
  hayırlar feth ola.
  şerler def ola.
  müminler saf ola.
  münâfıklar berbat ola.
  gönüller şâd ola.
  meydanlar âbâd ola.
  kalplerimiz mesrûr, sırlarımız mestûr, zahirimiz mâmûr, bâtınımız pür nûr ola.
  er hak muhammed ali iftiradan saklayıp, gözcümüz, bekçimiz ola.
  merd ü namerde, hiçbir ferde muhtaç eylemeye.
  dert verip derman aratmaya, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, gönüllerimize iman, kalplerimizi musaffa eyleye.
  zümre-i salihinden ve gürûh-ı naci’den eyleyip, dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eyleye, nefesimiz hakk, nutkumuz can bula.
  on iki imam ve on dört masum pâk, on yedi kemer bestegân efendilerimizin yolundan, erkânından, didârından, katarından, destinden, dâmeninden, cemâlinden, visâlinden ayırmaya.
  âl-i âba emrine inkiyâd eden, arifân, sadıkân, muhibbânın cümlesi azîz ola.
  ferdi bi hemta rezzâk-ı mahlûkat seyyid-i kâinat, es-seyyid muhammed hacı bektâş veli kaddesallahu sırrahu'l-azîz ve pîr-i sâni balım sultan erenlerimizin de himmetleri üzerimizde hâzır ve nâzır olup, desteklerimiz piş-i penâhımız ola.
  yerden hayırlı kısmet, gökten hayırlı rahmet, bol feth-i fütûhatlar kerem-i inâyet ola.
  ordu ve donanmamızı havada, karada, denizde her umurda mansur ve muzaffer eyleye.
  ordularımıza savaş yüzü göstermeye. savaşmak zorunda kalırlarsa, kışlalarına eksiksiz bir şekilde dönmeleri nasip ve müyesser ola.
  ricâl-i devletimizin ömrü şeriflerini müjdat buyura.
  vatana, millete, haklı, hayırlı, adaletle hükmedecek işlerde daim ve kaim eyleye.
  çocuklarımıza hayırlı aş, hayırlı eş, hayırlı işler nasip ve müyesser ola.
  dil bizden nefes hazret-i pîr efendimizden ola.
  cumhuriyetimizin kuruluşuna vesile olan yüce mustafa kemal atatürk’ümüzün ve silah arkadaşlarının ve günümüze kadar gelmiş geçmiş, bütün şehitlerimizin de ruhları şâd ola.
  buraya uzaktan yakından gelmiş olan, bilcümle dostlarımızın, buraya maddi, manevi katkısı olan herkesin de hizmetleri kabul, hakk divanda makbul ola.
  cümleyi de gûrûru naciden ve zümre-i sâlihinden olmayı nasip ve müyesser eyleye.
  dil bizden nefes hazreti pîr efendimizden ola.
  vakitlerin hayrı gele.
  dem-i pîr keremi evliyâ gerçeğe hü!

  (bkz: bektaşi gülbengi)
  #4294292 :)
 5. 5.
  allah allah illallah
  baş üryan,gögüs kalkan,dide al kan,sine püryan
  bu meydanda nice başlar kesilir hiç olmaz soran
  kahrımız,kılıcımız düşmana ziyan
  (adüvvden korkmadık korkmayız hiç bir zaman
  kuranda zafer vadediyor hazret i yezdan
  uğrun açık olsun ey serdar ı mücahid
  hüda kılıncını keskin etsin ömrünü gün gibi medid
  fahr i alemi hoşnud ettin hak gazay ı ekberini etsin mübarek ve said)
  kulluğumuz ,padişaha ayan
  sayılmayız parmakla
  tükenmeyiz kırmakla
  üçler,beşler,yediler,kırklar
  nur-u nebi,kerem-i ali,keramatı veli
  gülbang-i muhammedi
  pirimiz,hünkarımız,üstadımız kutb-ul arifin
  hacı bektaş-ı veli
  dem-ü devranına hü diyelim
  huuuu...

  (bkz: yeniçeri gülbengi)***
  #4294298 :)
 6. 6.
  hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua veya ant.
  #4587543 :)
 7. 7.
  mehteran dualarındandır. bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
  http://www.facebook.com/v...v=223936288578&ref=mf
  #6994267 :)
 8. 8.
  bektaşi ve alevi duasıdır. matem orucu gülbengi:

  Bismişah Allah Allah. Erenlerin himmetine, er Hakk-Muhammed-Ali'nin aşkına. Hz. Hüseyin'i mazlumi Şahı desti Kerbela matemine niyet ettim. Niyet ettim Kerbela da destigamda şehit olanların temiz ruhlarına. Niyet ettim Hz. Fatma-t-üz Zehra'nın şefatına, Oniki imam, Ondört Masum-u Pak efendilerimizin hürmetine, Onyedi Kemerbestlerin hürmetine. Hazır, zahir, gaip gerçek erenlerin yüce hürmetleri, üzerimizde hazır ve nazır ola. Yuf münkire lanet Yezid'e, rahmet mümine Hüü Doost, Allah eyvallah.(El medet ya Hüseyin) (üç defa söylenir)
  #10211435 :)
 9. 9.
  allah allah illâllah
  baş üryan, sine püryan, kılıç al kan !
  bu meydanda nice başlar kesilir, olmaz hiç soran !
  eyvallah, eyvallah...
  kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan !
  kulluğumuz padişaya ayan.
  üçler, yediler, kırklar...
  gülbangi muhammedî, nûri nehî, keremi ali !
  pirimiz hünkârımız hacı bektaşı velî !
  demine, devrânına hu diyelim !
  huuu!...
  #20201127 :)
 10. 10.
  http://video.uludagsozluk.com/v/gülbank-84396/

  #20209470 :)
 11. 11.
  sözlere dikkat edin, gülbank budur işte ;

  http://video.uludagsozluk.com/v/gülbank-84469/

  #20218708 :)
 12. 12.
  meydan-ı şerif'ten çıkmadan önce mevleviler tarafından çekilen bir gülbank:

  "Vakt-i şerif hayrola, hayırlar fethola, şerler defola, kulûb-ı âşıkân küşâd ola, demler safâlar ziyâde ola, sahibü'l hayratın rûh-ı revânları şâd ü handan ola, dem-i Hazret-i Mevtana sırr-ı Şems-i Tebrizî, Kerem-i imâm-i Ali Hû diyelim"

  (bkz: mevlevi gülbangı)
  #21821123 :)
 13. 13.
  http://video.uludagsozluk.com/v/gülbank-100976/

  #22060488 :)
 14. 14.
  muhteşem yüzyıl adlı dizide arada duyabileceğiniz hoş şarkılardır. mohaç savaşı esnasında çalmışlardı galiba bunları keşke daha çok çalsalar.

  http://video.uludagsozluk.com/v/gülbank-107395/  Kalplerimiz mesrûr
  Sırlarımız mestûr
  Zahirimiz mâmûr
  Bâtınımız pür nûr ola

  http://video.uludagsozluk.com/v/gülbank-107394/

  #22696763 :)
 15. 15.
  Eyvallah Eyvallah. Kıyamazsın canı başa ağırdır girme meydana bu meydanda nice başlar kesilirse soran olmaz. 3ler 7ler 40lar aşkına hu Çekelim huuuu... Ağladım yine...
  #22696791 :)
 16. 16.
  güncel bektaşi gülbenglerinden biri şu şekildedir:

  bismişah... allah allah!
  hü!

  vakitler hayrola
  hayırlar feth ola.
  şerler def ola.
  müminler saf ola.
  münâfıklar berbat ola.
  gönüller şâd ola.
  meydanlar âbâd ola.
  kalplerimiz mesrûr, sırlarımız mestûr, zahirimiz mâmûr, bâtınımız pür nûr ola.
  er hak muhammed ali iftiradan saklayıp, gözcümüz, bekçimiz ola.
  merd ü namerde, hiçbir ferde muhtaç eylemeye.
  dert verip derman aratmaya, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, gönüllerimize iman, kalplerimizi musaffa eyleye.
  zümre-i salihinden ve gürûh-ı naci’den eyleyip, dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eyleye, nefesimiz hakk, nutkumuz can bula.
  on iki imam ve on dört masum pâk, on yedi kemer bestegân efendilerimizin yolundan, erkânından, didârından, katarından, destinden, dâmeninden, cemâlinden, visâlinden ayırmaya.
  âl-i âba emrine inkiyâd eden, arifân, sadıkân, muhibbânın cümlesi azîz ola.
  ferdi bi hemta rezzâk-ı mahlûkat seyyid-i kâinat, es-seyyid muhammed hacı bektâş veli kaddesallahu sırrahu'l-azîz ve pîr-i sâni balım sultan erenlerimizin de himmetleri üzerimizde hâzır ve nâzır olup, desteklerimiz piş-i penâhımız ola.
  yerden hayırlı kısmet, gökten hayırlı rahmet, bol feth-i fütûhatlar kerem-i inâyet ola.
  ordu ve donanmamızı havada, karada, denizde her umurda mansur ve muzaffer eyleye.
  ordularımıza savaş yüzü göstermeye. savaşmak zorunda kalırlarsa, kışlalarına eksiksiz bir şekilde dönmeleri nasip ve müyesser ola.
  ricâl-i devletimizin ömrü şeriflerini müjdat buyura.
  vatana, millete, haklı, hayırlı, adaletle hükmedecek işlerde daim ve kaim eyleye.
  çocuklarımıza hayırlı aş, hayırlı eş, hayırlı işler nasip ve müyesser ola.
  dil bizden nefes hazret-i pîr efendimizden ola.
  cumhuriyetimizin kuruluşuna vesile olan yüce mustafa kemal atatürk'ümüzün ve silah arkadaşlarının ve günümüze kadar gelmiş geçmiş, bütün şehitlerimizin de ruhları şâd ola.
  buraya uzaktan yakından gelmiş olan, bilcümle dostlarımızın, buraya maddi, manevi katkısı olan herkesin de hizmetleri kabul, hakk divanda makbul ola.
  cümleyi de gûrûru naciden ve zümre-i sâlihinden olmayı nasip ve müyesser eyleye.
  dil bizden nefes hazreti pîr efendimizden ola.
  vakitlerin hayrı gele.

  hü diyelim dostlar;
  dem-i pîr keremi evliyâ gerçeğe hü!
  #26928813 :)
 17. 17.
  en sevdiğimi yazmamışım değerli dostlar özür diliyorum:

  Bismi şah! Allah Allah!
  Derviş-i dervişan, makbul-ü makbulan
  Baş üryan, sine püryan, dide al kan
  Yezid’e kan kusturan
  Göğüs kalkan, arslan pençesinden kelle kurtaran
  Bu meydanda nice başlar kesilir, olmaz soran
  Mucizat-ı fahr-i cihan
  Kerem-i şah-ı merdan
  Bi-hürmeti abdalan
  Pirimiz, hünkarımız, tac-ül arifin, gavs-el-vasilin
  Hacı Bektâş-ı Velî Şah-ı Horasan
  Hınzırdır, mel’undur, münafıktır Yezid’le Mervan
  La en Allahü Yezid’e ve ala Kavm-i Yezid
  Rahmed ber can-ı şehid!
  Allah yoluna, Muhammed kavline, Ali uğruna
  On iki imam katarın, pir gayretine!
  Dem-i pir, kerem-i evliya, gerçeklerin demine
  Hu diyelim!
  Hu!

  Bism-i şah Allah Allah!
  Ey dervişler içinde dervişler! Ey makbuller içinde makbuller!
  işte geldik başlarımız çıplak, göğüslerimiz açık, gözlerimiz al kanlar içinde!
  Bizleriz Yezid’e kan kusturan! Bizleriz kalkan edip göğüslerini arslan pençesinden kelle kurtaran!
  Biliriz kesilecek nice başlar bu meydanda! Biliriz gelecek kimse yoktur halimizi sormaya!
  Dua edelim, dünyanın erdemi Muhammed’in mucizeleri için,
  kahramanlar şahı Ali’nin keremi için!
  Abdallara tüm saygımızla dua edelim!
  Dua edelim pirimiz hünkarımız bilgelerin tacı; gerçeğe varmış olanların önderi Horasan Şahı Hacı Bektâş-ı Velî için
  And olsun hınzırdır, lanetlidir, kötüdür, Yezid ile Mervan
  Lanet olsun yezide ve Yezid kavmine!
  Rahmetler olsun şehitlerin ruhlarına!
  Allah yoluna! Muhammed sözüne! Ali uğruna!
  On iki imamın katarı ve pir gayretine!
  Pir’in demine, velilerin keremine, gerçeklerin demine!
  Hu diyelim!
  Hu!
  #26929008 :)
 18. 18.
  Vakt-i şerif hayrola! Hayırlar feth ola! Demler safalar ziyade ola! Allah-ü azimüşşan ism-i zat-ı nuru ile kulubumuzu dünyevi ve uhrevi pür münevver eyleye! Dem-i hazreti mevlana, sırrı şems-i veled, kerem-i imam-ı ali...

  Demine, devranına, "hu" diyelim!

  Huu...

  (bkz: mevlevi gülbank)
  #26929069 :)
 19. 19.
  budur:

  https://www.youtube.com/watch?v=LKjhOQEyp-I +
  #28543151 :)
 20. 20.
  yeniçerileri sikeyim katil orospu çocukları.

  Gülbank aleviliğin duasıdır.
  dede-baba verir.

  yeniçeri kim oluyor da inancımın duasını üstleniyor.

  gerçeğe hû Mûmine ya Ali!!
  #29319696 :)
 21. 21.
  üçler, yediler, kırklar gülbangi muhammedî, nûri nehî, keremi ali pirimiz hünkârımız hacı bektaşı velî demine, devrânına hu diyelim!

  gerçeklerin demine. huuuu.

  sabah sabah aklıma geliyor yazıyorum . adhsfha
  #34619713 :)