anayasanın 24 üncü maddesi

 1. 1.
  anayasanın 24. maddesi aynen şöyle der;

  vi. din ve vicdan hürriyeti
  madde 24- herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
  14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir.
  kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.
  din ve ahlâk eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.
  kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

  dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz işte önemli olan kısmı burasıdır. kimse dinin inacından dolayı kınanamaz diyoruz ama üniversitelere almayarak anayasanın 42. maddesine göre suç işliyoruz zira orada da kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. diyor. yani türbanlı öğrencilerin okullara alınmaması bir suçtur.
  #10333285 :)
 2. 2.
  iyice okunup tartışılması ve doğru anlaşılması gereken maddedir.
  #10333305 :)